Index van het boek:GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency, boek 1 en 2

Naar top.
3d, 79
A
aandacht
binnenkort, 116
geen, 116
niveaus, 116
Nu!, 117
sturen, 61
Te laat!, 118
aanpak constaterende
definitie, 747
visuele structuur, 165
aanpak construerende
definitie, 747
leerproces sturen, 552
aanpak elementeigenschap
definitie, 746
aanpak guerrila
definitie, 749
aanpak proces
definitie, 746
visuele structuur, 165
aanpak product
bij indelen van scherm, 165
de stelling ‘Formuleer kort en krachtig’, 203
definitie, 745
stimulus-response, 55
aanpak technische
algemeen programmeren, 218
definitie, 725
aanpassen
aan taakomstandigheden, 619
de term, 613
definitie, 611
geldigheid, 630
interface, 629
profielen, 637
recent gebruik, 666
supermarkt site, 652
aanpassen door gebruikers
‘Are you sure?’, 536
‘Tip of the day’, 541, 619
afwijkende statussen, 523
functies toetsen handhelds, 48
inhoud monitoring area, 619
interface taal, 240
kleur, 97
kolombreedte, 177
met integratie, 620
normen voor grenswaarden, 619
sorteerfunctionaliteit, 658
vaak gebruikte commands, 519
wat, 617
aanwijzen
de term gui, 87
naar entry, 582
ok, 46
abort, de term, 208
abstracties
definitie, 631
in de natuur, 631
in de wetenschap, 631
in het domein, 632
in interface design, 634
in interfaces, 632
van begrippen, 633
account, het woord, 715
achtergrond en diepte, 102
achtergrond, plaatje, 76
adressen
conceptuele structuur, 711
in lijstenmodel, 710, 711
invoeren, 51, 521
advanced, de term, 665
a-en, 666
afkortingen, 578
alfanumeriek, definitie, 77, 236
algoritmen
definitie, 543
invoer, 23
leren, 626
ontwikkeling, 583
passen mensen niet, 627
tabellen, 683
analoge presentatie, 82
analoog
definitie, 77
tekst, 81
animatie
definitie, 127
annuleer zie cancel.  
anticiperen
bij lezen, 75
saldobeheersing, 596
think ahead, 520
view ahead, 520
voortgangsbeheersing, 531
work ahead, 52
applicatie
de term, 208, 210
onafhankelijk, 240, 241
Are you sure?, 536, 596
area’s
afmeting, 196
clickable, 15
afmeting, 15, 16, 18
afmeting screen buttons, 17
definitie  87, 87
monitoring
definitie, 522
geheugensteun, 581
geluid, 188
toon actieve profielen, 637
toon af te maken processen, 536
toon afwijkende status, 522
toon geheugensteuntjes, 522
toon te completeren info, 51
toon voortgangbeheersing, 533
toon werkende processen, 129
plaats ok-button, 46
windowbeheersing
definitie, 46
expert level button, 562
plaats cancel button, 47
artificiële intelligentie zie intelligentie.  
associatieve economie, 621
audiogrammen, 193
auto
colour, de term, 613, 624
completion, de term, 613, 624
correct, de term, 613, 624
execute, de term, 624
format, de term, 613, 624
text, de term, 624
automatisch
de term, 624
automatische handelingen
’Are you sure’, 537
bewegen, 575
op knop drukken, 123
waarnemen, 576
wizards, 545
automatisering
door gebruikers, 546
B
back-up, 665
banners
beheersing, 199
dynamiek, 128
lopende tekst, 130
bars
de term, 635
basket, de term, 210
beeldschermen
beperkingen, 620
dansende, 198
donker of licht, 65
drukke, 135, 164
duidelijke, 57
gebruikersfouten, 648
hoeveel per gebruiker?, 162
leesbaarheid, 122
ontwerp, 737
overzichtelijke, 57, 161
plaatsing, 123
zwart-wit, 75
beeldtalen
aanpasbaar, 240
grafieken, 237
hersenfuncties, lokalisatie, 77
structureren, 231
voor stroomafnemer neer, 238
begin-links-boven-ridders, 156
beheersing
aandacht, 116
banner, 199
betrouwbaarheid, 609
betrouwbaarheidsindicatie, 609
bevestiging, 191
database, 627
doelen, 601
geluid, 188
leerproces, 582
leren van vakinhoud, 583
linken, 621
project, 121
recency, 609
saldo, 596
spam, 199
stop, 534, 536
update, 609
voortgang, 531, 534
window zie area window.  
beleving, 737
definitie, 730
beslissen, 587
betekenisvolle invoer, 516
betrouwbaarheid
beheersing, 609
bij aankoop, 592
content, 607
functionele, 605
interface, 607
naam, 217
profiel, 718
psychologisch, 607
recency, 609
technische, 605
tonen, 608
wachttijd, 532
bevestigen
beheersingsfunctionaliteit, 191
helderheid bevestigingsvraag, 123
geluid, 191
bevestigend formuleren, 223
bewegen zie dynamiek.  
bits, 589
black box, 745
blauw
betekenis, 108
diepte zien, 101
leesbaarheid, 99
voor link, 573
waarneembaarheid, 98
blikveld, 155
blind
clicken, 16, 34
invoeren, 47, 620
lezen, 176
toetsen vinden, 17
typen, 25, 520, 563
blinking zie dynamiek.  
booggraden, 59
bovenkast zie hoofdletters.  
break, de term, 208
bundel, term, 209
buttons
cancel, 46
down, 36
mep, 538
metafoor, 15
ok, 191
ontwerp, 574
reageer, 728
start, 668, 681
up, 36
voor letters, 16
C
cancel
alternatieven, 682
button, 46, 47
definitie, 518
overbodig, 682
centreren
gebruik, 174
lopende teksten, 176
chipkaarten, 622
chromatische aberratie, 101
click here
formele term, 221
vormterm, 222
clinische psychologie zie psychologie.  
close, de term, 208
code, de term, 208, 623
cognitieve engeneering, 737
combiconen, definitie, 237
commando’s
afsluiting, 519
de term, 208
definitie, 635, 691
dimensie, 714
gebruikers, 626
historie, 525
matrix, 691
pictogram, 625
start, 519
stop, 534
tabel, 683, 714
user, 625
woord, 625
common  user access, 38, 684
common, de term, 665
compatibel zie overeenkomstig.  
computeranalfabeten, 677
concept-verschijnsel ratio, 631
configure, de term, 208, 613
consistentie
help, 578
liever niet
altijd hoofdmenu tonen, 573
ctrl-c voor cancel, 518
frequent i.p.v. alfabetisch, 519
link onderstreept lichtblauw, 573
presentatie en invoer filenaam, 575, 572
tussen personen, 573
motoriek, 575, 577
rechthoekige windows, 196
ridders, 197, 519, 567, 571, 573, 575
waarnemen, 576
constaterende aanpak zie aanpak.  
construerende aanpak zie aanpak.  
context gevoelig, 557
contrast
definitie, 121
licht of donker, 65
control  zie beheersing.  
cui, command user interface, 87
cultuur
denken, 585
historie, 548
kleurgebruik, 115
oogroute, 155
overleven, 71
volgorde, 151
werkelijkheid, 585
customer intimacy, 621
customize, de term, 613
D
database integriteit, 50
data-ink ratio, 589
dataland, 698
datum
invoeren, 38, 51
jaartelling, 594
presentatie, 72, 198, 630
relatieve invoer, 595
relatieve presentatie, 594
denken
definitie, 587
en-denken zie denken, of-denken.  
jaar-denken, 608
nu-denken
definitie, 594
neemt toe, 608
of-denken
abstraheren, 631
afsluiten command, 519
algoritmisch en parallel, 545
beeld of tekst, 642
definitie, 52, 723
design versus efficiëntie, 736
emotie, 735
gebruikers, 728
nieuwe technieken, 52
pictogram of tekst, 81
taalkeuze, 681
tekenafmeting, 568
toets- of voice input, 29
uitsluitendheid, 658
woordvolgorde, 235
parameter, 592
product, 592
rationeel, 156
zwart-wit, 658, 725
design
als dictatuur, 725
als uitgangpunt, 736
definitie, 736
efficiency, 736
for all, 737
kleur, 121
psychologie, 570, 736
uiterlijk, 57
desktop
2-dimensionaal vlak, 682
commando’s, 660
definitie, 648
indelen, 169
metafoor, 585, 648, 725
ordening, 666
structuur, 691
dialog, de term, 208
diapositief, definitie, 121
digibeten, 677
digitaal, definitie, 77
digitale presentatie, 82
dimensies
1-dimensionaal, 166
2-dimensionaal, 174
ordenen van kennis, 557
werkelijkheid, 174
dimmen
de term, 90
definitie, 89
niet voor niet-actief, 554
wel voor hoger expert level, 555
directory, de term, 210
dodemansknop, definitie, 109
domme
gebruikers, 550
double click
harde toetsen, 33
screen button, 33
download time, 604
dummies
interfaces voor, 615
wizards, 543
duurzaamheid, 593
dynamiek
aantrekkelijk, 129
definitie, 127
helderheidscontrast, 132
meerdimensionaliteit, 697
niet voor
(lopende) teksten, 130
tonen beweging, 129
tonen van ‘wacht’, 130
tonen van richting, 128
tonen werkende status, 129
verandering van plaats, 133
wanneer wisselen, 132
wel voor
beheer database, 51
complexe onzichtbare processen, 131
dynamische button afmeting, 15
onverwachte info, 130
tonen complexe ruimtelijke informatie, 131
E
één-druk-op-de-knop-ridders, 19
electronisch winkelen, 32
element links, 622
elementen, definitie, 24
emotie
focus van oude marketing, 734
effect op gedrag, 734
kleur, 97
end, de term, 208
en-denken zie of-denken.  
enquêtes zie vragenlijsten.  
enterprobleem, 519
ergonomie
als uitgangspunt, 737
definitie, 737
focus van, 723
normen, 58
presentatie meterstanden, 601
tijd analoog/digitaal, 82
erp, 56
errors zie foutmeldingen en aandacht.  
etcs, definitie, 115
exit, de term, 208
experience zie beleving.  
exploratief leren, 552
F
F1 voor help, 573
fall back
definitie, 38
onbetrouwbaarheid, 603
voor aanwijsmiddelen, 38
faq, definitie, 542
fatsoensridder, 554
favourites, de term, 665
field, de term, 623
Fitt’s law, 15
fixatie
gebied
afmeting, 145, 171, 174
capaciteit, 75
letters, 75
lezen, 78
punt
lezen, 78
zoeken, 67
flash
definitie, 127
flicker, definitie, 127
fonts
gebruik, 137
onderstrepen, 75
proportionele, 74, 75
schreven, 75
show off met, 111
staarten, 75
vollopen, 90
wit, 102
fouten
invoer, 28
foutmeldingen
definitie, 49
illegal data, 49
plaats van, 147, 148
toelichting, 558
frequency of use zie gebruikfrequentie.  
fun
supermarkt, 719
functiepsychologie zie psychologie.  
function, de term, 623
fuzzy logic, 627
fysiologische drempels, 58
fysiologische regeling, 599
G
gallery, de term, 209, 210
gebruikers
acceptatie, 530
beginner, 645
betrekken, 727, 732
complexe systemen, 574
definitie, 744
ervaring
computergebruik, 658
expert level, 22
filenaam, 149
foutmeldingen, 148
leerplafond, 706
niet stom, 677
niveau, 614
slimme, 550
hulpbehoevend, 540
kennis voor, 11
mening als uitgangspunt, 727
normen beoordelen, 569
plaats t.o.v het scherm, 123
profiel, 636
programmeren door, 642
programmeren met gui, 625
taken, 612, 648
termen laten kiezen, 661
toekenners, 718
wachttijd, 531
gebruikersprogrammering, de term, 625
gebruikfrequentie, 665
a-en en x-en, 666
gebruikrecentie
de term, 666
geel
betekenis, 117
waarneembaarheid, 98
gehandicapten, interfaces voor, 615
geheugensteuntjes, 521
geïntegreerde displays, 152
geluid
beheersing, 188
uitzetten, 188
volume, 188
geografie, 671
filekaartje, 674
in de hersenen, 672
invoer, 673
kleur in kaarten, 107
metrokaart, 673
toporidders, 672
Gestaltpsychologie zie psychologie.  
getallen
kleur, 105
leesbaarheid, 71
onthouden, 527
presentatie, 71
vergelijken, 147
voorloopnul, 72
gevaar en rood, 99
gouden plank, 148
grafieken
kaders, 171
lijn, 172
maken, 545
staaf, 171
grafische user interfaces zie gui.  
grafische vormgeving, 70
grijs
gebruik, 110
opties, 554
groen
aandacht, 116
betekenis, 114
waarneembaarheid, 98
group, de term, 209
gsms
geluid uit, 522
invoeren, 47
invoeren telefoonnr, 619
passwords, 528
tonen ontvangst, 107
voor machinisten hsl, 242
gui
definitie, 38
nadelen
geen .bat files, 628
beperkt grafisch, 86
inferieure communicatie, 88
meer mentale belasting, 88
niet tabellarisch, 691
weinig variatie vormen, 86
onveranderlijkheid, 725
voordelen
invoeren positionele relaties, 21
verticale help, 562
zinnen, 232
H
hand helds
één-handig bedienen, 46, 47
geluid, 190
invoer van data, 26, 27
multiple click, 33
plaats, 47
taakomstandigheden, 14
handelingspsychologie zie psychologie.  
helderheid
niet voor
onmogelijke opties, 93
onveranderde informatie, 94, 95
opvallendheid, 124
verloop, 95
wel voor
kwantitatieve informatie, 106
helderheidscontrast
in het donker, 102
leesbaarheid, 122
niet voor
actuele rubriek, 126
regelmarkering, 125
omgekeerd, 121
wel voor
bevestigingsvraag, 123
geheugensteuntjes, 126
herinnering bevestiging, 192
zoekingangen, 170
help
contextgevoelig, 557
definitie, 540
desk, 546
desk, functie, 582
F1-toets, 573
menuoptie, 557
hertz voor dynamiek, 131
heterogene termen, 211
heuristieken
definitie, 628
invoer, 23
leren, 562
tabellen, 683
hibernating, 681
highlighted, de term, 90
highlighted, definitie, 89
hindsight test
personal assistant, 548
post-its bruikbaar?, 522
hint voor password, 529
history
de term, 666
tonen, 525
hold, de term, 208
home page
aanduiding, 239
achterhaald, 680
afbeelding ingang, 652
entry en selectie, 23,148
functie, 622
van morgen, 680
home row
cijfertoetsen in een blok, 43
invoersnelheid, 33
van de ogen, 78
homogene termen, 211
homoniemen, 218
hoofdletters
gebruik van, 236
leessnelheid, 74
voor woorden, 74
horseless carriage syndrome, 646
hot, de term, 665
hybernating, 668
I
icons zie pictogrammen.  
implementatie, 582
incidenteel leren, 582
indeling zie structurering.  
informatie-overload, 140
informationele psychologie zie psychologie.  
inkt–informatie ratio, 136
inspringen, gebruik van, 181
instructionless learning, 552
integratie
geschiedenis, 620
hoe, 621
koelkast die melk bestelt, 620
intelligentie
artificiële, 591
artificiële, 549
definitie, 587
interpreteren, 607
definitie, 624
type variabele, 662
interactie
overbruggen ontbreken kennis, 553
psychologische, 540, 553
interactief
media, 553
niet met piep, 553
psychologisch, 553
interdisciplinair, 216
interface
definitie
huidige interfaces, 232
input-output, 53, 55
master slave, 232, 535, 585, 625, 635, 645, 648, 726
mmi, 54, 737
wwd.-zlfstgnw., 232
internetstemmen, 32, 597, 617
intervalstructuur, 668
inverse presentatie, definitie, 121
invulrubriek, 150
J
jaar-denken zie denken.  
jokers, 623
jongeren
hebben cancel nodig, 682
K
kaartenbakmetafoor, 168
kaders, 170
kiss, 588
kleuren
blinden, 103
defecten, 103
design, 121
dynamiek, 132
emotie, 97
gevoeligheid, 98
niet voor
achtergrond, 110
gsm-ontvangst, 107
hoeveelheid regen, 107
maximale snelheid, 107
pictogrammen, 109
vertraging, 106
wachttijd, 107
rekening houden met defecten, 103
rood voor gevaar, 99
verzadiging, 100
wel voor
’te laat!’, 118
aandacht binnenkort, 117
aandacht nu!, 118
beheer bankrekeningen, 114
interpretatie, 112
temperatuur, 108
Windows, 119
klok en dynamiek, 128
knipper zie dynamiek.  
knoppentraining, 583
kortetermijngeheugen
’are you sure’, 537
capaciteit, 515
definitie, 514
denken, 538
geluid, 188
invoer, 516
langetermijngeheugen, 515
presentatie, 126
taal, 526
tabellen, 524
visueel vergelijken, 146
waarnemen, 521
kunstmatig zie artificieel.  
L
landkaarten zie geografie.  
landschaporiëntatie zie portret.  
langetermijngeheugen
definitie, 514
Latijnse schrift, 77
lay-out, 70
lcd-schermen en helderheidscontrast, 123
leerpsychologie zie psychologie.  
leesbaarheid
helderheidscontrast, 122
taakomstandigheden, 65
visuele afstand, 144
vuistregel, 64
leesbaarheid
afmeting, 63
leeszaal, de term, 210
leren
exploratief, 552
incidenteel, 582
interferentie, 518
plafond, 706
tijd, 706, 707
trial and error, 552
less, de term, 665
letters zie hoofdletters en fonts.  
levensbeschouwing, 718
levertijd, 593, 607
licht, uitstralend, 90
lichtsterkte, 89
lijsten
definitie, 657
één regel per element, 182
inspringen, 181
lengte van, 179
orthogonaal, 684
presentatie, 166
structureren, 660
tabellen, 684
voor meerdimensionaliteit, 708
links
beheersing, 621
file elements, 621
format, 16
het begrip, 636
in spreadsheets, 621
internet file elements, 622
portal, 574
presenteren, 573
updaten, 621
list, de term, 209
logica
denken, 585
fuzzy, 627
ridders, 653
zie structuren.  
logo’s, 66
lopende tekst, 130
luminantie, 89
lusabacus, 709
lymbische systeem, 197
M
mab-blokken, 708
macro
de term, 208, 210, 625
record, 629
mandje, de term, 209
marketing
als uitgangspunt, 734
bediening, 713
doel, 734
nieuwe
aanpak, 720
taken, 621
oude
aanpak, 719
betrouwbaarheid verbergen, 608
focus van, 623
niet bij element linking, 622
ontmaskering, 750
post its, 521
psychologie, 592
psychologie
verbergt informatie, 594
verbergt zijn doelen, 203
psychologie, 713
wachttijden, 530
master zie interface definitie.  
mean time between failure, 607
meervoud, 208
mentale belasting
betrouwbaarheid, 603
meten, 590
overbelasting, 199
menu’s
command, 563
Cooper, 661, 666
de term, 208, 210, 635
definitie, 675
invoer met eerste letter, 517
kanttekeningen, 635
lijsten, 245, 713
matrix, 683
maximaal 7 opties, 136
met cijfers, 516
metafoor, 585, 645
psychologie, 675
ridders, 676
ridders, 677
start, 660
waar plaatsen?, 161, 162
metaforen, 647
’is mistake’, 549
auditieve, 643
balk, 635
computer voor denken, 591
denkpsychologie, 646
desktop, 648, 725
input-output, 54
leerpsychologie, 645
loket op scherm, 701
pictogram, 643
prullenbak voor delete, 646
ridders, 644
ruimtelijke, 699
termen, 216
toneel voor scherm, 183
virtual reality, 652
werkelijkheid
dynamiek en werkende status, 129
dynamiek voor beweging, 129
kaartenbak, 168
knoppen voor screenbuttons, 15
, 170
window, 635
winkelwagen, 650, 710
wizards, 543
mismatches
bij buttons, 149
bij visuele identificatie, 146
visueel, 151
mmi zie interface definitie.  
modus, overschrijf, 522
more, de term, 665
morse, 
auditieve structuur, 195
definitie, 191
voor ok 33
motivatie
in dit boek, 735
marketing, 734
mtbf, 607
N
navigatie
perfecte, 669
problemen, 659, 661
problemen door complexiteit, 675
Nederlandse termen, 227
negatieve polariteit, definitie, 121
neo-cortex, 734
niet-psychologisch
‘ok’ op dezelfde plaats, 38
de stelling
´Spraakherkenning is de oplossing voor invoer´, 29
‘De indeling moet logisch zijn, 653
‘Een plaatje omdat het moet.’, 81
‘Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden’, 640
‘Keep It Stupid Simple (kiss)’, 588
1‘Met één druk op de knop’, 19
info daar waar ruimte is, 143
landkaart voor presentatie, 672
verwarren visuele afstand en visuele diepte, 143
nominaal, 658
normal, de term, 212
normen
afmeting van clickable area’s, 14
afmeting van toetsen, 14
en theorie739, 739
kerkhof, 573
sjoemelen, 598
voor
begrijpen, 568
consistentie, 568
helderheidscontrast, 122
leren, 568
ontwerpers, 568
techniek, 569
tekenafmeting, 58, 64
nu-denken zie denken.  
numerieke presentatie
betrouwbaarheid, 608
nummerherkenning, 51
nummers voor identificatie, 516
O
of-denken zie denken.  
office, de term, 210
ok
als afsluiting, 519
de term, 218
met morse, 33
niet ok, 218
plaats ok-button, 45, 47
omgekeerd helderheidscontrast, 121
onbeleefd
de term ‘help’, 540
een reageerknop, 729
eerst irrelevante info tonen, 531
illegal data, 49
it is inquisitie, 725
piep bij fout, 553
onderkast zie bovenkast.  
onderstrepen, 75
onderzoek
A-B vergelijking, 736
onderzoek doen is lastig
effect geïntegreerde displays, 154
foutkans bij getallen, 527
toetsenborden vergelijken, 35
vragenlijsten, 729
ongedaan maken zie undo.  
ontwerpfouten
possible-probable  trade off, 536
vluchten in
biometrische identificatie, 527
exploratief leren, 552
usability geen oplossing, 738
ontwikkelingspsychologie zie psychologie.  
oogbeweging zie oogroute en oogsprong.  
oogfixatie
duur, 132
info binnen oogfixatie, 152
ooghoek, 145
ooglens, 102
oogopslag zie oogfixatie.  
oogroute
definitie, 155
lezen, 146
onderzoeksresultaten, 155, 736
registratie, 152
welke, 158
oogsprongen, 198
opdracht zie commando.  
opleiding
ergonomie, 589
leerpsychologisch model, 582
psychologen, 747
weinig, 513
options, de term, 613
opvallendheid
beperken, 115
helderheidscontrast, 124
kleur, 115
rood, 99
structuur, 165
tekst en beeld, 81
vergelijking, 60
visuele afstand, 144
zoekingang, 170
oranje
aandacht nu, 115, 118
organiser, 47
oriëntatiebasis, 552
ouderen
cancel, 682
leesbaarheid, 65
slimmer dan jongeren, 556
speciale interfaces, 615
verschil met jongeren, 544
overeenstemmingstest
interfaceontwerptheorie, 655
P
paginawisseling, automatisch, 160
panel, de term, 210
parallel werken
bewegen
bij entry, 26
invoer en praten, 30
invoer en uitvoer in 1 overzicht, 55
motorische functies tegelijk, 52
denken
denken versus leren, 545
grafiek maken, 545
in de natuur, 676
liever dan sequentieel werken, 627
tabellen, 683
geheugen
bij typen, 563
niet bij algoritmen, 543
waarnemen
aandacht, 61
linksboven beginnen, 156
passwords
geheugen, 527
letters en cijfers, 37
letters en cijfers niet doorelkaar, 37, 38, 39
vergeten, 528
wanneer vragen, 521
pause, de term, 208
persona, definitie, 664
personal assistant
definitie, 547, 612
leerpsychologisch, 549
personaliseren, de term, 611, 612
persoonlijke verschillen, 614
pictogrammen
combiconen, 237
kleur, 101, 109
overschatten van de duidelijkheid, 641
ridders, 641
taalonafhankelijk, 79
tekst, 564
verbaal label, 643
piep, 554
bevestiging, 118
niet
na de ramp, 118
wel voor
bevestigen, 118
kijk nu even, 117
pixel – informatie ratio, 136
politici, ontmaskering, 750
portal
de term, 210
vormgeving links, 574
portret
of landschap, 46, 183
wanneer, 162
positieve polariteit, definitie, 121
post it, 521
Press any key, 17, 26
prijzen
bepalers, 593
berekenen, 619
nu, 593
presentatie, 71, 125
prijslijst, 524
procesaanpak zie aanpak.  
productaanpak zie aanpak.  
profielen
definitie, 636
eisen, 637
reizigers, 719
supermarktklant, 719
program, de term, 210
prompt, de term, 208
prullenbak, 646
psychologie
algemene, 615
als uitgangspunt, 743
clinische, 743
functiepsychologie, 615, 743
Gestalt, 163, 736
handelings, 552, 601
help, 552
informationele, 589
ontwerp, 10
ontwikkelings, 743
ridders, 723, 749
sociale, 743
stimulus-respons
denken, 54, 676
taal, 577, 677, 711
techniek, 725
pui, pointer user interface, 87
Q
queries, 627
R
radiobuttons, 150
ratio structuur, 669
reageerbutton, de functie, 728
reality
cognitieve of geografische, 672
virtual, 700
recency beheersing, 609
reconstructie test
voor muis, 47
record functie, 629
reflexen
cultuur, 156
definitie, 127
historie, 734
overleven, 676
verdediging, 128
religie, 718
response tijden zie voortgangindicator.  
resultaten, de term, 220
resume, 681
return sweep
centreren, 176
definitie, 146
regelbreedte, 183
reverse presentatie, definitie, 121
reverse video, definitie, 121
ringtonen, 192
rood
betekenis, 104, 108, 114, 118
diepte zien, 101
gebruik, 118
leesbaarheid, 99
niet voor menuteksten, 99
waarneembaarheid, 98
rsi
aanwijzen, 25
entry en selectie, 22
negeren, 725
onvriendelijk
’ok’ met toetsen, 46
clickable area, 16
de term, 225
eerste letter invoeren, 517
entry met selectie, 29
my-en, 613
stimuleren letterinvoer, 582
tabs met toetsshortcut, 37
toetsenbord-muis, 32
vormgeving van link, 16
ruimtesparen
geen toelichting in tabel cel, 524
waarnemen
klein voortgangbeheersing indicator, 533
links en rechts uitlijnen, 177
onnodig groot, 66
pictogram gebruiken, 169
selecteren met toetsen, 169
smalle kolom vooraan, 151
variabele celafmeting, 196
window versmallen, 169
woorden afbreken, 169
woorden afkorten, 169
rustige-schermen-ridders, 135
S
scannability, 203
schaduweffecten, 79
schreven, 75
script, de term, 623
scrollbar, 36
set point, 601
set, de term, 209
settings, de term, 613
show off
definitie, 138
met
kleur, 110
koelkast die melk bestelt, 620
meer dimensies, 702
persoonlijke aanhef, 612
pictogrammen, 640
realistische personal assistants, 550
show off met
fonts, 137
slave zie interface definitie.  
sleep, 668, 681
sociale psychologie zie psychologie.  
sorteren
functionaliteit, 690
tabellen 
spam
beheersing, 199
beperken, 720
spiegeling, 123
spraakinvoer zie voice-input.  
staartletters, 74
standard, de term, 212
start
button, 156, 666, 668, 681
configureren, 614
de term, 208
menu, 660
menu Windows, 519
toets Windows, 519
van applicatie, 520
status bar, de term, 210
stimulus-response psychologie zie psychologie.  
stm zie kortetermijngeheugen.  
stoommachine automatisering
definitie, 32
elektronisch winkelen, 651
internetstemmen, 597
met één druk op de knop, 19
stop
beheersing, 536
de term, 208
functionaliteit, 535
stress, kortetermijngeheugen, 515
stroboscopische beweging, 133
structuren
alfabetisch, 691
gelijke afstand, 668
hiërarchisch, 675
interval, 668
logische, 150, 653, 658
ratio, 669
recentgebruik, 692
suites, 622
symbiont, 698
synoniemen
bij invoer, 28
gebruik, 205
system alive, 534
T
taakbalk
aandachtsturing, 141
afmeting van buttons, 18
metafoor, 645
niet uitsluitend, 660
ordening, 666
versus monitoring area, 522
taakomstandigheden
aanpassen, 616, 619
afmeting van clickable area, 14
invoer, 29
leesbaarheid, 65
taal
artificial restricted language, 240
beeld, 244
commando, 87
formeel, 221
inhoudelijk, 222
keuze, 85
pictogrammen, 79
vreemde, 79
taalpsychologie zie psychologie.  
tabs
de term, 635
gebruik, 174
horizontaal of vertikaal, 168
voor meerdimensionaliteit, 702
taken
aandacht, 61
aanpassen, 616, 649
algoritmische, 542
als interface ontwerp dimensie, 715
computergebruiker, 649
data entry, 717
databeheer, 717
gebruikers, 612
geografie, 674
hoeveelheid informatie, 136
identificatie, 60
neventaken uitvoeren, 52
oogsprong, 157
opmerken, 147
opvolgend presenteren, 667
repeterende, 625
structureren, 543
taak afhankelijke applicatie, 241
vergelijken, 184
visueel vergelijken, 146
visueel zoeken in lijsten, 166
visueel zoeken, horizontaal of vertikaal, 167
visuele identificatie, 146
volgorde, 664
zoeken, 60, 184, 690
talk ahead, 521
techniek, 725
technisch uitgangspunt
beschikbare functionaliteit i.p.v. noodzakelijke functionaliteit, 605
de stelling ‘Icons zijn taal onafhankelijk’, 79
de vraag ‘Hoe groot moet een toets minimaal zijn?’, 15
de vraag ‘Wat is de maximale repsonstijd?’, 530
een menu als interface, 675
hoofdletters gebruiken, 74
rechthoekige vlakken, 195
voorloopnullen gebruiken, 72
tekenafmeting, 63
telefoonnummers, 529
templates, 545
templates, de term, 210
testen
gebruikers, 732
hindsight, 660
leerpsychologisch model, 582
overeenstemming
interfaceontwerp theorie, 655
quick voor visuele structuur, 165
reconstructie
anatomische muizen, 47
geheugen reconstrueren met help, 541
velotype, 44
think ahead, 520
tijd
analoog/digitaal, 82
presentatie, 82
presentatie van, 83
Tip of the day, definitie, 541
toetsen
afmeting, 14
any key, 17
dode, definitie, 20
geluid, 189
meta-toetsen, 20
short cuts, 517, 574
toetsenborden
akkoordtoetsenbord, 26
alfabetisch, 45
Dvorak, 34
i.v.m. alfabetisch, 45
snelheidsvergelijking, 25
en voice-input, 29
press single key’, 26
qwerty
cijfertoetsen, 42
cijfertoetsen, 43
definitie, 13
indeling van toetsen, 44
snelheidsvergelijking, 25
vergelijking Dvorak, 34
versus alfabetisch, 45
Velotype
i.v.m. alfabetisch, 45
snelheidsvergelijking, 25
toggle, definitie, 55
tool bar, de term, 208
tooltip, 560
toon zie piep.  
topografie zie geografie.  
trend tonen, 526
triple click, 33
tui, tekst user interface, 86
typen
ahead, 520
ahead bij wachttijd, 534
blind, 25, 520, 563
leren, 563
met 10 vingers, 520, 637
parallel werken, 563
telefoneren, 581
U
uitgrijzen zie dimmen.  
uitlijnen
links en rechts, 176, 177
ruimtesparen, 174
uitstralend licht, 65
undo
‘Are you sure?’, 536
stopfunctionaliteit, 536
update
beheersing, 609
betrouwbaarheid, 604
momenten, 609
usability
als oplossing, 745
de term, 737
en normen, 739, 739
en psychologie740, 740
lab of gewoon pen en blocknote739
labs, gebruik, 728
technische benadering  741, 741
user centered design, 737
Uw mening. de functie, 728
V
veiligheid
geheugenvriendelijkheid, 526
profiel, 718
Velotype zie toetsenborden.  
vensters zie windows.  
verkorten
cijferinvoer, 576
commando menu’s, 563
definitie, 562
leren optellen, 563
leren typen, 563
menu naar commando, 519
motoriek, 575
naar pictogrammen, 564
tooltip, 561
visuele afstand, 151
wizards, 545
woorden, 218, 239
verpersonaliseren
eigennamen voor applicatienamen, 221
verversingsfrequentie, 132
vet, 89, 91
vet zie helderheid.  
view ahead, 520
virtual reality
definitie, 700
electronic banking, 700
is in, 652
versus cognitive reality, 697
visuele afstand, 143
visuele afstand, definitie, 155
visuele diepte, 143
visuele illusies, 55
voice-input
als oplossing, 29
i.v.m. typen, 564
neven taken, 52
pictogrammen, 87, 642
talk ahead, 521
voor positionele relaties, 52
voorloopnul, definitie, 72
voortgangindicator
kleurgebruik, 107
ontwerp, 84, 531
pictogram, 641, 642
Press any key, 17
tonen wachttijd, 130
verkleinen, 533
vooruit zie anticiperen.  
vorm, definitie, 69, 70
vragenlijsten
gebruik, 728
meten van werkdruk, 590
voor gebruikers, 729
W
wachttijden zie voortgangindicator.  
wachtwoorden zie passwords.  
watermerk, 76
webcam, 190
werkgeheugen zie kortetermijngeheugen.  
wild card, 623
windowbeheersing zie area’s windowbeheersing.  
windows
beheersingarea, 562
breedte, 619
de term, 635
hoeveel tegelijk?, 161
indeling, 671, 672, 691
psychologie, 682
volgende, 33
winkelwagen, 32, 650
wit
gebruik, 102, 110
in lijsten, 169
leesbaarheid, 102
regels, 179
voor achtergrond, 132
voor tekst, 132
waarneembaarheid, 102
witregels, 179
wizards
definitie, 542
leren, 542
nadelen
geen abstracte handelingen, 545
geen automatiseerbare handelingen, 546
geen recovery, 544
geen regels formuleren, 626
geen verkorting, 545
woord – informatie ratio, 203
word completion, 28
work ahead, 520
X
x-en, 666
x-hoogte, 64
Z
zandlopers zie beheersing voortgang.  
zevensegmentstekens, 70
zoeken
algoritmisch, 23
beelden, 642
cognitief, 81, 170
commando, 692
commando’s, 94
definitie, 547
desktop, 649
door sorteren, 690
drie-dimensionaal, 698
duur, 661
efficiëntie, 668
grote afmeting voor ingang, 67
heuristisch, 23
historie, 525
in woorden/pictogrammen, 642
ingangen perifeer zichtbaar, 175, 181
ingangen presenteren, 170
ingangen, definitie, 61
lijn, 176
lijst met filenamen, 572
lijsten, 657
menu opties, 563
opdrachtvenster, 525
parameters, 526
plaatsnamen, 673
resultaten, 688
richting, 166
starten, 690
supermarkt, 719
tijd, 177
toetsen, 563
visueel, 45, 81
wild character, 623
window voor, 94
zoekingang, 663
zoekingang, definitie, 61
zwart
gebruik, 110
voor achtergrond, 132
voor tekst, 132
Naar top.


Meer toepassingen van de psychologie bij GUI en web.


GUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

GUI and webdesktop bureaublad

GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

GUI and web

GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

GUI and websturing trekken aandacht

GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

GUI and websmartphone

GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

GUI and webtest kennis psychologie

Naar top.Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:
ects

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist guix Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   icon design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel public NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum toekomst

          book

 rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation 

Naar top.


Zoeken in humanefficiency.nlContact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.