Met het OV naar het Oog van de reiziger

Tevreden reizigers zonder onderzoek. Geeft user experience onderzoek betere user experience? Antwoorden van filosofie, fysiologie, psychologie en marketing. Is er een andere aanpak?
Lezing, 10 sep 2010
KPVV Colloquium Oog voor de klant
Tijdschrift voor Ergonomie, 2010, vol. 35, nr. 5, pag. 5-11

Laatste veranderingen september 2019.Contact.

  
 

is een landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het openbaar (stads- en streek)vervoer. Reizigers geven rapportcijfers aan verschillende aspecten die met hun reis te maken hebben.Deze aspecten lopen uiteen van de kans op een zitplaats tot de sociale veiligheid. Tot 2010 zijn 93.947 reizigers ondervraagd. Hier een verge­lijking van deze belevingsaanpak met de handelings­aanpak voor het verbeteren van het OV.openbaar vervoer reisinformatie vertrektijden dynamisch paneel op treinFiguur 1, company identity

Mooie woorden (Valleilijn) voor een positieve associatie met het product en met de bedrijven (Provincie Gelderland en Connexxion).
Geen OV-quality; het is onduidelijk waar deze trein heen gaat.

1. Wat is beleving?

De eerste vraag die een onderzoeks­psycholoog stelt is: Wat betekent het onderzochte begrip precies? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de vraag: Wat was uw beleving? en de vraag: Wat denkt/vindt u er nu van? Zonder een goed antwoord op deze vraag is er geen goede theorie, geen goed onderzoek en veel discussie. Dat is een.Ten tweede is een valide psychologisch begrip extra belangrijk wanneer niet-psychologisch geschoolden zoals reizigers, ontwerpers, marketeers, managers, media en politici betrokken zijn bij de discussie. Daar komt nog bij dat het begrip beleving zich bevindt in een wolk met mistige begrippen als:, gebruiks­vriendelijkheid, intuïtief, behavioral design, , mensgericht ontwerpen, persuasive design, intuïtief, look and feel, social interfaces, software ergonomie, toeganke­lijkheid, usability, user centered design, en verplaatsen in de gebruiker.Ten derde heeft de psychologie geen zwaartekracht die luchtkastelen voor iedereen duidelijk zichtbaar neerhaalt.

Er zijn dus redenen om eens te kijken wat filosofen, fysiologen, psychologen, marketeers en onderzoekers te zeggen hebben over beleving.


1.1 Filosofie

Als één reiziger zegt dat de veiligheid het cijfer 10 krijgt en een andere reiziger zegt 0 dan is de conclusie van het onderzoek dat de veiligheid vijf is. Je kunt ook concluderen dat een van de reizigers het fout heeft. De filosoof Nietzsche heeft zo'n 150 jaar geleden onderzocht wat beleving is. Hij is een rijke inspiratiebron voor een boek met de onheil­spellende titel: De druk van de beleving Visser concludeert: voor Nietzsche is beleving … het graf van een taal die het leven geen stem geeft. De beleving zet een maatstaf neer die tenslotte misschien ook het uitgangspunt van de beleving zelf ter discussie stelt. Beleving is subjectief, gebaseerd op emotie en daarmee grillig. Dat maakt beleving als basis voor rationeel handelen lastig. Uiteindelijk ontsnapt Nietzsche uit deze complexe redeneringen door beleving niet als emotie te benaderen maar rationeel.Vergelijkbaar zijn de conclusies uit het onderzoek van de filosoof Nozick Hij stelt een denkbeeldige machine voor die elke gewenste beleving kan opwekken. Je kunt je King Arthur of de wereldkampioen tennis voelen. Filosofen verwachten dat dit leidt tot totale leegheid, stapelgekte en zelfmoord. Misschien een hedendaagse filosoof dan maar? De jonge Nederlandse filosoof geeft zijn boek de ondertitel: ... waarom we het nog nooit zo goed hadden. Alweer een titel die tot denken aan zou moeten zetten. Zijn conclusie: We leven in de beste van alle tijden en moeten niet zo zeuren. Kan de grootste van de grote filosofen user-experience-onderzoekers nog redden? Hij was duidelijker dan alle vorige filosofen bijelkaar.
 
Vanaf 1600 tot pakweg vandaag is de conclusie van de filosofie eigenlijk: vervoersbedrijf gebruik je (professionele) verstand en niet de emotie van stapelgekke, suïcidale zeurpieten.

 

1.2 Psychologie

De psychologie die zich richt op emotie concludeert dat de emotionele beleving moeilijk te specificeren is . Als er causale attributies; zijn dan is onduidelijk of die oorzaak­toekenning juist is.Een trein met vertraging vinden reizigers vuiler dan diezelfde trein zonder vertraging. Moet je nu vertraging verminderen of reinheid verhogen?
 

1.3 Fysiologie

De fysioloog Van Riemsdijk (2002) is in de hersenen op zoek gegaan naar de beleving van het ’ik’. Aan de beleving van een gebruiker zou je nog kunnen twijfelen maar niemand twijfelt toch aan de beleving van zijn ik. Deze zoektocht zou dus succesvol moeten zijn. Toch is zijn conclusie dat er in de hersenen geen belevings­funktie te vinden is. Vijftien jaar later heeft de hersenfysiologie flinke vorderingen gemaakt. Maar De fysiologie kan belevings­onderzoek nog steeds geen stevige basis geven. Beleving lijkt steeds meer op een heilige graal. Een zwakke basis voor het vebeteren van het OV.De fysiologie heeft wel ontdekt dat de hersenen er al miljoenen jaren zijn en dat deze 'technologie' in de eerste plaats emotioneel reageert. Pas ongeveer 100 000 jaar geleden ontstond de menselijke redeneer-'technologie', de neo-cortex. Evolutionair gezien is dat redeneren van een mens een baby die niets te vertellen heeft over wat die mens doet. De evolutie wint het meestal van wat die mens zelf en anderen zeggen, denken en zeggen dat ze denken. Die anderen zijn bijvoorbeeld dominees, rechters, amateur­psychologen, politiek correcte politici en pedagogen.
 
Beleving is dus kennelijk niet hard aanwezig in de hersenen. Hoe kunnen de hersenen dan belevingsvragen beantwoorden? Concreet betekent dit dat mensen niet zeggen wat ze ’denken’ en niet denken wat ze ’zeggen’. Dit is sterker wanneer mensen meer emotioneel betrokken zijn. Bijvoorbeeld doordat de mens ooit een trein miste naar een belangrijke afspraak of wanneer media of politiek het OV negatief framen. Als we het aan de evolutie over laten dan zal het nog wel enkele millennia duren voor de mens de onzichtbare manipulaties van zijn emotionele systeem rationeel beheerst. Een idee is de focus verleggen van meten van beleving naar de
De evolutie wint meestal
leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

navigatie met menu of tabel startpagina desktop

company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS1.4 Onderzoekers

staat veel informatie over OV-beleving. Echter, niet zozeer wát beleving is maar hoe onderzoekers de OV-beleving meten. Het onderzoek OV-Klantenbarometer is een landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het openbaar (stads- en streek)vervoer. Reizigers geven rapportcijfers. definieert bijvoorbeeld. De psychologie kent deze methode ook: IQ is dat wat de test meet. Een boek over het meten van intelligentie heeft eveneens een onheilspellende ondertitel: Over het meten van een mythe en de politieke, sociale en onderwijs­kundige gevolgen In vergelijking met beleving heeft intelligentie nog het voordeel dat intelligentie minder vaag is (gewoon logische opgaven oplossen) en het meten een meer dan honderdjarige weten­schappelijke traditie kent.
 
Er zijn meer donkere methodologische wolken voor belevings­onderzoekers.

• Onder ede afgelegde oprechte getuigenissen in de rechtbank moet je met een korrel zout nemen leren rechts­psychologen als Wagenaar en

• De inmiddels wereldwijd gerespecteerde Nederlandse primatoloog

• Marketeer erkent de conclusie van : Mensen zeggen niet wat ze denken en denken niet wat ze zeggen.

Kan een vervoerder het OV verbeteren met onderzoeksgegevens die onbetrouwbaar zijn, mogelijk een mythe zijn en die niet weergeven wat reizigers denken?
 
Toegepast cognitief psychologisch onderzoek is tegenwoordig erg moeilijk


1.5 Marketing

Om te overleven zoeken de ogen van de reiziger afwijkingen. Dit blauwe treinenbord stuurt de aandacht direct naar de informatie met het meeste helderheidscontrast. Linksboven is dat de actuele tijd.

In het midden gaat de aandacht naar het witte veld met de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo van één van de vervoersbedrijven van de treinen die op het bord staan.
logo thalys
 
De marketing trekt op deze wijze de aandacht van de reiziger om vervolgens een positieve beleving te creëren met een mooie grafische voorstellingen (Logo) en mooie woorden (Thalys). Het doel van deze positieve company en product identity associatie in de reisinformatie is grofweg: de reiziger moet vrolijk lachend een vertraagde smerige trein uitstappen.Visuele technieken als helderheids­contrast kan men ook gebruiken om de reis voor de reiziger efficiënt te maken. treinenaanwijzer, halaanwijzer, amsterdam centraal station
 


 • betere presentatie van treinen die op het punt staan te vertrekken zodat de reiziger zijn trein net wél haalt,


 • voor

  Je krijgt dan een heel ander bord: • 2. Wat is een handeling?

  In plaats van vragen naar de beleving kun je ook kijken naar de handelingen van een reiziger. werkt bewustzijn niet uit in de richting van emotie en beleving maar materialistisch. Materialistisch wil zeggen dat het materiële de ontwikkeling van de mens bepaalt ( Analoog daaraan ontwikkelt de cognitie zich op basis van materiële handelingen.

  Er zijn motorische, visuele, verbale, geheugen- en cognitieve handelingen met concrete blokjes maar ook met abstracte begrippen. De instrumenten voor deze handelingen zijn de spieren, de ogen, het taalvermogen en de hersenen. Reis­handelingen kunnen motorisch zijn, zoals lopen naar het perron, visueel, zoals het zoeken van een station in een lijst, verbaal zoals het lezen van de term Thalys, een geheugen­handeling, zoals weten dat Thalys; betekent naar Parijs en cognitief zoals het berekenen van de loopsnelheid die nodig is om de Thalys op perron 15 te halen.

  Het is dus eenvoudig te bepalen wat een handeling is en hoe de vervoerder deze handelingen kan vereenvoudigen.
  De marketeer past geen belevings- maar een soort handelingsaanpak toe. Hij gaat uit van het handelen van de klant zoals dat blijkt uit de database met gegevens die de marketeer over de klant heeft. Daaruit kan hij afleiden dat de klant vier weken na aanvraag van de folder boekings­handelingen uitvoert. Boekt de klant niet dan zou de marketeer kunnen herinneren. Postma stelt dat ondervragen van de klant geen zin heeft omdat de goede marketeer beter weet wat de klant wil en doet dan de klant zelf.

  Naar top.  3. Beleving versus handeling

  Als een vervoerder met onderzoek het OV wil verbeteren dan moet de kennis die het onderzoek oplevert voldoen aan eisen.Zo moet het onderzoek objectieve kennis leveren. De kennis moet samenhangende informatie geven over onderdelen én over het geheel (analyse en synthese).De kennis moet precies zijn en vergelijkingen mogelijk maken. Tot slot moet de kennis te vertalen zijn in een absolute norm.


  3.1 Objectieve kennis

  3.1.1 Belevings­onderzoek

  Met subjectiviteit blijft er discussie. Subjectiviteit geeft ontwerpers en onderzoekers teveel ruimte voor persoonlijke ideeën en hobby’s.Dat maakt verbetering van het OV lastig. Objectiviteit speelt bij het kiezen van de onderzoeksmethode, de keuze van vragen, en bij het formuleren van vragen.
   
  Subjectieve keuze van onderzoeksmethode

  De vervoerder wil een positieve beleving opwekken met positieve associaties. De veiligheidsbeleving in het OV neemt dus toe wanneer reizigers in het OV minder associaties met criminaliteit tegenkomen. Een onderzoeker zou dus kunnen adviseren: Maak geen slapende honden wakker en vraag niét elke maand aan vijfduizend reizigers of ze zich veilig voelen. De OV-barometer wordt dan bovendien 40% korter. Een onderzoeker kan ook adviseren: Doe geen onderzoek. Bij vertraging duikt de beleving immers op. Gebruik het onderzoeksgeld om vertragings­informatie te verbeteren.
  Subjectieve keuze van vragen

  Een andere onderzoeker zou van mening kunnen zijn dat criminaliteit niet gelijk is aan vervoer van personen. Veiligheid en vervoer zijn onafhankelijke begrippen. Vermenging van onafhankelijke begrippen vermindert de bruikbaarheid van de kennis. De onderzoeker weet dan niet of een hogere OV-barometer score komt doordat het OV verbetert of door meer blauw op straat.
  Weer een andere onderzoeker zou kunnen stellen dat beleving naar voren komt wanneer een mens zijn doel niet bereikt. Dus de OV-barometer zou meer vragen over middelen voor vertragings­informatie moeten stellen zoals ICT, informatie in de hal, de omroep en informatie in het voertuig.
   
  Subjectieve formulering van vragen

  De OV-barometer stelt de vragen als volgt:
  1. Kon u moeilijk of makkelijk een zitplaats vinden toen u instapte?
  2. Wat vindt u van de netheid van het voertuig?
  3. Wat vindt u van de klantvriendelijkheid van het personeel?

  De ondervraagde mag bij deze vragen zelf het referentiekader bepalen. Gaat het om een vergelijking met zijn eigen huis of met openbare ruimten in het algemeen? De norm is anders en daarmee zijn de resultaten minder vergelijkbaar. De onderzoeker weet niet wat de referentie is. De onderzoeker kan hetzelfde overigens ook objectief, goedkoper en betrouwbaarder meten bijvoorbeeld door:

 • te tellen hoeveel zitplaatsen er vrij zijn,

 • te meten hoeveel prullenbakken er zijn,

 • te vragen of het personeel wil waarschuwen wanneer de onderzoeker moet uitstappen.


 • Meer interpretaties

  Een veiligheidsvraag is: 20. Hoe veilig voelt u zich in het Openbaar Vervoer? De reiziger kan deze vraag opvatten als: gericht op sociale veiligheid (geen beroving). Een geheel andere interpretatie is dat het gaat om technisch veiligheid (geen verkeersongeluk). Deze onduidelijkheid maakt de meting subjectief.

  De onderzoeksmethode, de keuze van vragen en de vraagstelling in de OV-barometer zijn subjectief en zullen bovendien het veiligheidsgevoel verlagen. Er wordt een vraag over gesteld dus kennelijk is het een probleem. Kijkt een camera met een waarschuwing Deze bus heeft cameratoezicht. de ondervraagde aan, dan is er sprake van een ontoelaatbare beïnvloeding.

  3.1.2 Handelings­onderzoek

  Bij handelings­onderzoek zijn er geen vragen maar handelingen. Hoe objectief zijn die?
   
  Objectieve handelingen

  Een reiziger loopt met zijn beenspieren 5 km per uur naar zijn trein. Per ooghandeling leest hij de reisinformatie met 15 tekens per 233 milli­seconden. Zeven informatie-items kan hij in zijn werkgeheugen paraat houden. Daarmee beslist hij naar welk spoor hij gaat en hoe hard hij loopt. Dit zijn al decennia lang psychologische feiten.
  Objectief te meten.

  Loopsnelheid, leessnelheid en vergeten informatie zijn objectief te meten. Bovendien zijn deze metingen te vertalen in doelen voor de vervoerder en de reiziger. Deze doelen zijn: een snelle, goedkope en comfortabele reis. Met de handelings­maten kan de vervoerder systemen die pretenderen het OV te verbeteren objectief vergelijken.
   
  Voorbeeld gebruik handelings­onderzoek voor verbetering van de veiligheid • Zo hebben de NS de veiligheid verhoogd met een pinpasinvoer die de pas er ná invoer onmiddellijk weer uitschuift. Pasvergeten kan dan niet meer.
  • De skimhandelingen van de crimineel worden onmogelijk gemaakt met een voorzetstuk dat NS ontwikkelde.
  • Een andere oplossing van de personenvervoerders is de OV-chipkaart die in de tas en in de beurs blijft zodat ongewenste handelingen als vergeten van de pas, vergeten om de pincode-invoer af te schermen, diefstal en skimmen vrijwel onmogelijk zijn.
  Zo zetten de NS direct de handelingen van de reiziger en de crimineel naar hun hand. Zonder onderzoek is duidelijk dat het OV veiliger wordt, wat de OV-barometer ook moge meten.
   
  Figuur 3. Anti-skim voorzetstuk van NS

  Reizigers schermen de invoer van de pincode onvoldoende af.

  Met dit voorzetstuk kunnen criminelen de handelingen die nodig zijn voor het skimmen niet uitvoeren.

  Bron: NS 2010.


  3.2 Een synthese van analytische kennis

  3.2.1 Belevings­onderzoek

  De OV-barometer synthetiseert belevingsvragen tot één getal. OV-belevings­onderzoek bevestigt twintig jaar later, conclusie dat emotionele beleving moeilijk te specificeren is. Aspecten die niets met elkaar te maken hebben, relateren reizigers juist wél bij het geven van een oordeel. Als de trein te laat is beoordelen de reizigers netheid lager dan wanneer de trein op tijd is. Psychologische mechanismen maken het moeilijk beleving te analyseren en te vertalen in verbeteringen.
   
  Voorbeeld gebruik belevingsonderzoek voor het vergelijken van producten Met de OV-barometer kan de reiziger zien dat hij beter met een Amsterdamse stadsbus dan met een trein van NS van Rotterdam naar Groningen kan reizen (zie de figuur rechts).

  Met de OV-barometer gegevens uit de figuur rechts kan de vervoerder niet zien hoe hij het OV kan verbeteren.

  openbaar vervoer reisinformatie vertrektijdenFiguur 4. Formele vergelijkingen met de OV-barometer

  De OV-barometer laat zien wat de scores van verschillende vervoerders zijn.

  3.2.2 Handelings­onderzoek

  Nog een voorbeeld. Onderzoeksbureau Keypoint concludeert dat reizigers tijd van vertrek op de borden willen. Wat moet de vervoerder dan doen? Hij kan de welke ziekte had u gehad willen hebben?-strategie toepassen en meegaan in het amateurisme van de reizigers.Dat betekent:
 • De panelen tonen dan tijd van vertrek en worden 5,5% breder en duurder.
 • Het aantal goede interpretaties neemt af met 3% (n-observations=16).
 • De leestijd verandert wordt langer en wel -50% (n-observations=16)
 • De vervoerder schuift het probleem dan verder naar de toekomst. Tijd van vertrek is in de toekomst niet meer te handhaven door meer flexibiliteit in de service, hogere frequenties en spoorboekjeloos rijden.
 •  
  Voorbeeld gebruik handelings­onderzoek om te bepalen welke reisinformatie het best is
  Een bestemmingenbord geeft dezelfde informatie als het gebruikelijke treinen- en bussenbord. Bestemmingen­borden zijn goedkoper en de reizigers presteren aanzienlijk beter.Bovendien vindt 85% van de reizigers dat.De 15% reizigers is het daar niet mee eens en vindt het treinenbord beter. Deze reizigers geven bij de motivering van hun beleving een onjuiste argumentatie (treinenbord geeft meer informatie en is beter te zien).Er is ook een argumentatie die op zich juist is: Het treinenbord geeft richtingen en tussenstations. Maar die informatie is vooral relevant voor de treindienstleider en de machinist. Verder was de zoektijd van deze anders denkenden op het treinenbord dat ze prefereerden 33% langer.


  Bestemmingenvertrekborden:

  openbaar vervoer vertrektijden bord schiphol
  Dit bord hing ooit op Schiphol.


  openbaar vervoer vertrektijden bord warschau
  Hand bediend bord Warschau


  openbaar vervoer-barometer beleving vragen
  Experimenteel ontwerp.

   
  Overige kenmerken van het bestemmingenbord zijn: Kenmerken van het gebruikelijke treinen- en bussenbord zijn:


  3.3 Een vergelijking

  Een onderzoeker moet zijn kennis zo formuleren dat hij zijn kennis in de werkelijkheid kan vergelijken. Met een vergelijking kan hij aantonen dat zijn kennis juist is ). Kennis moet in de empirie wortelen.Als de onderzoeker de vervoerder een vergelijking geeft dan weet de vervoerder zeker dat deze kennis juist is en wat het best en het goedkoopste OV is.

  3.3.1 Belevings­onderzoek

  Verschil tussen vervoerders

  De OV-barometer vergelijkt de standen tussen vervoerders, zoals in figuur 9 te zien is.

  De concessievoorwaarden van vervoerders verschillen en de diensten van vervoerders verschillen eveneens. Voor een onderzoeker is er daardoor weerleggings-risico van de onderzochte vergelijking. Het OV-barometer onderzoek toont de onderzoeker niet waarom de boot van Texels Eigen Stoomboot Onderneming lager scoort dan de trein van NS.

  De ontwerper van OV weet niet wat hij aan de boot moet veranderen om hoger te scoren dan de trein.

  Voor de reiziger is er een relevantie-risico van de vergelijking. De trein scoort hoger maar gaat niet naar Texel.

  Verschil tussen maanden

  De OV-barometer vergelijkt maanden.

  In de winter zal de OV-barometer-stand lager zijn dan in de zomer door minder verstoring. De onderzoeker rapporteert aan de vervoerder: Slechter weer geeft meer vertraging, vertraging maakt reizigers ontevreden. Dat is geen nieuwe kennis.

  De reiziger kan van de OV-barometer aflezen dat hij zijn reis beter de vorige maand had kunnen maken.

   
  openbaar vervoer reisinformatie vertrektijden Figuur 9. Formele vergelijkingen met de OV-barometer

  De OV-barometer laat zien wat de scores van verschillende vervoerders zijn. De vervoerder weet daarmee niet hoe hij zijn vervoer kan verbeteren. De reiziger voor het bord in figuur 6 weet niet welke van de zes mogelijkheden hij moet kiezen.

  3.3.2 Handelings­onderzoek

  Verschil tussen ontwerpen

  Met een handelingsaanpak krijgt de onderzoeker handelings­vergelijkings­tabellen zoals er boven een staat. Daarbij krijgt hij kennis van de ontwerpalternatieven waar hij uit moet kiezen. Mocht er nog weerlegging zijn dan kan de handelings­psycholoog theoretische performance vergelijkings­tabellen opstellen, bijvoorbeeld de duur van de handelingen en de kans op fouten. Is er nog steeds discussie dan kan hij de performance empirisch toetsen.

  De ervaring is overigens dat weerlegging door een wetenschappelijk verantwoorde empirische toets niet overtuigt. De ontwerper moet dan gewoon wachten tot de tijd rijp is. Dat gold bijvoorbeeld voor het presenteren van bestemmingen in plaats van treinen (zie figuur 2 en 8) en het presenteren van een afteltijd in plaats van een tijd van vertrek (zie figuur 6).

  Verschil voor de reizigers

  De handelingsaanpak geeft het verschil in performance van de spier-, waarneem-, geheugen- en denk­handelingen van de reiziger. Welk ontwerp geeft bij de reiziger de minste belasting, de minste fouten en de minste uitvoeringstijd? Bovendien kan een ontwerper genuanceerde afwegingen maken. Op stations zal de ontwerper een informatiepresentatie kiezen dat het werkgeheugen het minst belast, zoals in deze lijst .
   
  lijst code stations bestemmingen Figuur 10. Lijst met codes stationsbestemmingen

  De reiziger moet deze code invoeren om de automaat duidelijk te maken naar welk station hij wil. Het ontwerp ontlast het werkgeheugen om twee wijzen.
  De gekozen code is zo veel mogelijk de bekende postcode.
  Er zijn 340 stations maar elke code heeft vier cijfers. Daardoor ontdekt de automaat 96% van fouten die de reizigers maken.

  Bron: NS knoppentreinkaartautomaat (B8060), in gebruik tot ongeveer 2005
  Naar top.


  3.4 Een absolute ontwerpnorm

  Een concessie­verlener kan van een vervoerder een OV-barometer­stand van minstens zeven eisen. Dat is gemakkelijk want de OV-barometer geeft immers een getal tussen 0 en 10. Een 7,2 is een 7,2. Niet van belang is dat onduidelijk is wat het getal inhoudt dat het getal subjectief, onnauwkeurig en onbetrouwbaar is.

  De handelingsvoorbeelden hier tonen dat een handelingsanalyse per definitie een absolute norm geeft. Een handelingsanalyse geeft een bestek voor een OV dat afgestemd is op de handelingen van de reiziger. In dit artikel staan en passant reeds de normen: geen company en product identity in reisinformatie, vertragings­informatie die de reiziger opmerkt en begrijpt, voor­komen dat passen gestolen en vergeten worden, toon bij de halte en op het station tijd tot vertrek, chauffeurs mogen niet harder dan 10 km/h rijden wanneer er nog reizigers een zitplaats zoeken, bij lange voertuigen (lange treinen) moet reisinformatie (met name reis­planners) aangeven wat de optimale uitstapplek is (voor-, of achterin).Handelingspsychologie geeft een absolute ontwerpnorm voor een perfect reisinformatie­systeem waarmee de komende decennia het schrijven van een bestek een kwestie van afvinken is.
  Naar top.


  4. Belevings- of handelings-
  onderzoek?

  De belevingsaanpak en de handelingsaanpak verschillen in validiteit, objectiviteit, faciliteren van vergelijkingen, de mogelijkheden van een geïnte­greerde analyse en synthese en in realisering van absolute normen.
   
  De belevings­aanpak spreekt aan omdat termen als beleving en experience een positieve associatie geven. De termen zijn verder onduidelijk en de empirische basis is zwak. Dat geeft de moge­lijkheid beleving naar eigen inzicht in te vullen en gebrek aan psychologische kennis te verhullen. De belevingsaanpak spreekt sociale wetenschappers aan omdat er onderzocht moet worden. Je maakt een vragenlijst, haalt de gegevens door een statisch programma en klaar is Kees. De getallen van de onderzoeker vult de vervoerder in bij het afrekenen van de concessie en de bonus. Belevings­onderzoek is er niet om het OV te verbeteren maar om het OV te financieren
   
  Sinds de publicatie van deze twijfels over beleving zijn we 13 jaren verder. De belevingsvraag lijkt meer een stoplap voor journalisten, politici en onderzoekers die de juiste vragen niet kennen. Het antwoord van de man in de straat weerspiegelt meer het denken van de interviewer dan de geest van de man. Experience heeft gebruiksvriendelijkheid ingehaald. Inmiddels is experience verworden tot een versleten woord waarmee marketing krampachtig probeert zijn product positief in de emotie te plaatsen. Experience is inmiddels ingehaald door Smart dat weer ingehaald wordt door intelligentIn 2019 dook de tandenborstel met artificiele intelligentie op. Belevingsonderzoek geeft geen inzicht in het handelen van de reiziger en vertelt een ontwerper niet hoe het OV te verbeteren. De handeling is gedrag waarmee goed OV geconstrueerd kan worden. Lastig is dat de cognitief psycholoog daarmee wel op de stoel van de ontwerper gaat zitten.Is de vraag die we ons moeten nu moeten stellen: Hoe was het toch voor reizigers en ICT-gebruikers toen het begrip beleving nog niet in de mode was?Of is het antwoord dat we nu hebben: De gebruiks­on­vriendelijkheid van het OV en ICT-producten komt doordat ontwerpers met het begrip beleving de mist ingestuurd zijn.
  Naar top.


  Meer denkpsychologie voor public info design


  Public infowayfinding signing

  Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infodesign company logo icon pictogram

  Public infodesign company logo aegon icon pictogram

  Public infosignposting wayfinding signing arrows

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infowayfinding signposting signing

  Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

  Public infocovid-19, corona

  Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info public transporttrain ticket vending machines

  Public info public transportNaming public transport lines for passengers

  Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

  Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

  Public info public transportmarketing company identity

  Public info public transport

  Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

  Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

  Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

  Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

  Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

  Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

  Public info road trafficother train accidents level crossings

  Public info road trafficNaming ring roads

  Public info road trafficcar park indicators

  Public info road trafficwrong way driving traffic signs

  Public info road traffictom tom navigatie auto planning

  Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

  Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

  Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic  Naar top.  Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.