Optellen en aftrekken op de basisschool

Begrijpen van reken­denk­handelingen bij het optellen en aftrekken tot 100. Inzicht voor de rekenmeester, moeite- en foutloos leren rekenen voor de leerlingen.1 Tel­handelingen

Leren optellen is mogelijk wanneer de leerling de telwoordenrij kan opzeggen en kan bepalen hoeveel er zijn.De vingers geven een goede materiële steun bij de start van het leren optellen en aftrekken. Daarbij verschilt de mate van interiorisatie. De optel methoden zijn eerst nog zeer uitvoerig en materieel (vingertellen). Na de tel methoden komen kortere, minder zichtbare en slimmere methoden. Sommige leerlingen steken hun vingers bij het tellen duidelijk op en raken deze vingers soms ook aan met de vingers van de andere hand; dit is de meest uiterlijke en uitvoerige vorm van tellen op de vingers. Er zijn echter ook leerlingen die maar naar hun vingers hoeven te kijken; dit zou men een perceptuele handeling kunnen zijn.

1.1 Aftel­handelingen

De eerste methode is optellen door de eenheden van beide termen één voor één af te tellen. Voor de opgave: 3+4  maakt de leerling eerst een groep van 3 en een groep van 4. Daarna telt het beide termen af: 1,2,3, (1e term) – 4,5,6,7 (2e term) is 7. sommen uitrekenen door aftellen op vingers leren rekenen optellen aftrekken basisschool
Optellen door de twee termen af te tellen.

1.2 Bijtel­handelingen

1.2.1 Bijtellen met voorwerpen

De volgende methode is korter. Nadat de leerling groepjes maakte, gaat het bij de tweede term gelijk door: 4,5,6,7 is 7. sommen uitrekenen door bijtellen leren rekenen optellen aftrekken basisschool Optellen door de tweede term direct bij de tweede term te tellen.

1.2.2 Bijtellen zonder voorwerpen

Bij de volgende stap gebruikt de leerling geen concrete objecten (vingers, blokjes) voor de eerste term en de tweede term maar concretiseert de leerling met bijvoorbeeld de vingers: Bij 3+4 zegt de leerling 3, steekt dan 4 vingers op en telt door 5,6,7 is 7.

De materialisering van de tweede term vermindert steeds meer, bijvoorbeeld tot nauwelijks waarneembare vinger­bewegingen of tot alleen kijken naar de vingers.

 
Een aantal leerlingen uit onze onderzoeken dat bijtelde hanteerde kenden wel het kunstje maar zonder inzicht. Deze leerlingen maakten startfouten. startfout maken bij sommen uitrekenen op vingers leren rekenen optellen aftrekken basisschoolStartfout bij optellen door bijtellen.

1.2.3 Aftrektel­handelingen

Het aftrekken verloopt net als het optellen. De tweede term telt de leerling van de eerste af. Een verkorting ontstaat wanneer er tegelijkertijd met het afhalen van de blokjes teruggeteld wordt. Dit terugtellen (bij optellen bijtellen) verkort verder en verloopt zonder gebruik van voorwerpen. Een variant hierop is het aftrekken door doortellen (bijvoorbeeld: 15-12= … 13,14,15 =3).

Uit het Kwantiwijzeronderzoek bleek dat het terugtellen veel problemen gaf: zeven van de 11 leerlingen uit groep 3 en vier van de 16 leerlingen uit groep 4 die deelnamen aan het Kwantiwijzer­onderzoek konden niet terugtellen vanaf 15. Terugtellen is kennelijk nog onvoldoende aan de orde geweest.

1.2 Telhandelingen in het onderwijs

Bij Kwantiwijzer onderzoeken bleek die interiorisatie van het tellen soms geen stap in het leerproces maar een doodlopende weg. Leerlingen hielden hun handen onder tafel of achter hun rug.Ze vonden het zelf kinderachtig of het mocht niet van de leerkracht. Verbergen is ongewenst omdat de rekenmeester dan niet kan vaststellen hoe het kind rekent.

1.3 Foute en inefficiënte telmethoden

Als de rekenmeester het leerproces niet goed beheerst dan ontstaan fouten bij de telhandelingen.

 • Zo kunnen leerlingen na het uitrekenen van de som de stand van hun vingers niet interpreteren: wanneer ze bijvoorbeeld twee vingers overhielden, wisten ze niet of de uitkomst 2 of 8 was.
 • Sommige leerlingen steken een verkeerd aantal vingers op. Zo stak een kind bij het uitrekenen van de opgave 4-3 vijf vingers op, haalde er drie weg en gaf als antwoord 2.
 •  
 • De leesrichting in de woordtaal is van links naar rechts. Dat is bij het rekenen niet het geval. Bij onder elkaar zetten wordt niet van links naar rechts gewerkt. Deze inconsistentie in leesrichting kan leiden tot verwarring, bijvoorbeeld bij puntsommen. In de Kwantiwijzeronderzoeken bleek dat leerlingen het = teken niet opvatten als is evenveel als maar als hier achter (of voor) komt het antwoord van de som. Ook is de leerlingen kennelijk niet verteld dat de plaats van het plus-, min- en is-teken van belang is.
 • Dit komt aan het licht bij puntsommen (1+.=3). De leerlingen zien twee getallen en voeren de operatie uit die het symbool aangeeft. Bij de som 1+.=3 is het antwoord dan 4. De term die sommige rekenmeesters gebruiken, namelijk puntsom, zegt iets over de uiterlijke vorm en is daarom onduidelijk. De Kwantiwijzer introduceerde de term vleksommen. (Het is namelijk een ’gewone’ som waar een vlek op gekomen is.)vleksom puntsom leren rekenen optellen aftrekken basisschool De woordtaal zet het kind ook op het verkeerde rekenbeen met rijmpjes als Iene miene mutten. en Un dun dip. Het is logisch dat een kind dan aanvankelijk denkt dat Een, twee, drie, vier. ook een onzinnig rijtje is. De rekenmeester moet dus kardinaliteit uitleggen: Het zijn er vijf. Wil je vier of wil je vijf snoepjes?. Dobbelstenen en dominostenen kunnen daar goed bij helpen.


   
  Er zijn ook leerlingen te zijn die wel tot een goede uitkomst komen en een creatieve maar niet wendbare methode gebruiken.

 • Eerst het aantal puntjes voor de tweede term neerzetten. De leerling weet dan wanneer te stoppen met tellen.

 • Een andere methode is bij het doortellen met de pen op tafel tikken. Dit tikken gaat dan niet willekeurig maar in bepaalde figuren: als bij 8 bijtellen, tikt het kind 2 groepjes van 4 tikken die een vierkant vormen.

 • Ook observeerden het Kwantiwijzer­onderzoek bij één eersteklasser en één kind uit groep vier de volgende verbale methode: proefleider: 17+4=?, kind, 17+4 is 18 één, 19 twee, 20 drie, 21 vier, er komt dus 21 uit.
 •  
  Deze telmethoden zijn natuurlijk slim verzonnen. De leerlingen moeten daarvoor beloond worden. Maar de wendbaarheid en mate van generalisatie van deze methoden is te laag.Bij sommen met grotere getallen komt de leerling in problemen. De rekenmeester moet de leerling dan de weg wijzen naar methoden met meer perspectief: methoden die gebruik maken van de tientalligheid en het positiestelsel van het getallenstelsel. Bovendien is tellend optellen niet de essentie van het leren rekenen. De essentie is: Je hebt een probleem.
  Er zijn verschillende oplossingsmethoden.
  Welke methoden zijn er.
  Welke methode kies jij.


  1.4 Toon hoeveelheid

  Wanneer het kind de telwoorden in de goede volgorde kan opzeggen kan het een uitstekende rekenaar zijn. Hoeveelheidsbegrip hoeft het kind niet te heben voor de telmethoden. Net als Iene, miene, mutte. Dus: 2+1=Mutte! Dit soort taalliedjes zetten het kind dus wel op het verkeerde rekenbeen. De getallen hebben naast volgorde ook nog een hoeveelheidsaspekt (kardinaliteit). Als het kind geen hoeveelheidsbegrip heeft dan gaat het op zijn vingers, tenen en soms ook nog andere lichaamsdelen tellend onzichtbaar voor de rekenmeester onder de tafel. Mensen, ook kinderen, kunnen heel slim en heel creatief zijn . Pas bij sommen boven 20 wordt dat wat lastig en komen de rekenproblemen boven tafel. Voor het leerproces de stap van tellende methoden naar echt rekenen kan zetten moet de rekenmeester nauwkeurig vaststellen of het kind hoeveelheidsbegrip heeft.
  1.4.1 Met de getallenlijn? Op dit moment is de getallenlijn eigenlijk ook niet meer van toepassing. Hij toont alleen volgorde en niet hoeveelheid. Bovendien verleidt de getallenlijn daardoor tot optellen door tellen en niet tot slimmere rekenmethoden gebaseerd op hoeveelheid.
  1.4.2 Met creatieve realistische plaatjes? Zo bijvoorbeeld?
  Creatieve aanbiedingen zijn riskant.
  • 7 staat op een gele achtergrond en de 8 eendjes zijn ook geel. In die leerfase is sorteren op kleur een gebruikelijke oefening. Dus het cijfer 7 staat voor de hoeveelheid 8, Dat geldt ook voor 8 en de aardbeien.

  • De links-rechts leesconventie geldt voor het Westerse Latijnsschrift en juist niet voor het Arabisch schrift dat van rechts naar links schrijft. Getallen werken juist van rechts naar links.

  • De 7 aardbeien hebben vrij onzichtbaar twee mogelijke structuren: dobbelsteen 5 en dobbelsteen 2
  of
  dobbelsteen 3 en dobbelsteen 4.
  De structuur moet duidelijk zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door iets meer afstand tussen 5 en 2 (of 3 en 4). Dit geld ook voor 8. Bovendien zou 8 voort moeten bouwen op de structuur die bij 7 gekozen wordt. Dan is beter zichtbaar dat 8 één meer is dan 7. Daar gaat het om (hoeveelheid, kardinaliteit). Pas als je goed kijkt is er een eendje dat de andere kant op zwemt. Waarom is dat?

  • Naast cijfers staan er ook telwoorden. In deze leerfase zijn kinderen nog niet toe aan deze woorden. Zeker niet aan klanken met dubbelletters (ch) en letters die gelijkklinkende synoniemen hebben (ch en g, t en d, z en s, v en f). Op deze pagina is te lezen dat de regels van de tekst-taal problemen geven bij het leren rekenen. Scheiden die twee dus.

  • De hoeveelheden 7 en 8 zijn te groot voor een mens om in een keer gezien te kunnen worden (subitizing). Er moet dus geteld worden. Dat wil je juist niet. Hoeveelheidsstructuren rond 5 zijn relevant aan het begin eigenlijk bij het leren van de telwoorden. De eendjes zijn wel 'realistisch' en daarmee zou het rekenen dan ook 'realistisch' en dus goed zijn. Maar het is geen biologieles: Zo ziet een eendje er uit, ze hebben een roze snavel.

  De hoeveelheid 8 past niet in een oogfixatie, is daar visueel niet geheel aanwezig en kan niet in een keer herkend worden.Tijdens de eerste fixatie wordt 4 bepaald (tellen of subitizing), het resultaat komt in het werkgeheugen. Tijdens de tweede fixatie wordt 4 bepaald (tellen of subitizing). In het werkgeheugen wordt de som bepaald.
  Dat is nogal wat.
  Het is een rekenles en de rekenrealiteit is: Dit is de hoeveelheid 8, die kan je verdelen in 4+4 maar ook in 6+2.

  Hoeveelheid dus niet op deze wijze uitleggen. Hoe dan wel?
  1.4.3 Met stippen • De hoeveelheid 8 past in een oogfixatie, is visueel geheel aanwezig en kan in een keer herkend worden. Niet alleen de hoeveelheid overigens maar ook het cijfer.

  • De structuren van getallen zijn zichtbaar. Hier bijvoorbeeld 8=4(donker grijs)+4(lichtgrijs)).

  • Verder kan met stippen een visuele relatie gelegd worden tussen de hoeveelheid en de schrijfwijze.

  • Voor de muzikale rekenmeester zijn de stippen gemakkelijk te vertalen in ritmes (drie- en vierkwartsmaat).
  Met deze afbeelding kan eenvoudig de hoeveelheidsvraag gesteld worden: Hoeveel stippen zitten er onder dit cijfer? Volgt het antwoord vrijwel direct dan heeft het kind het hoeveelheidsbegrip en kan het kind het cijfer 8 lezen. Klaar is Kees, nooit meer vragen. Duurt het antwoord wat langer dan zit het kind waarschijnlijk nog te tellen. Dan snel nog even met het kind wat gaan dobbelen. In een cultuur waar dobbelen niet mag kan domino ook.
  Je kunt hoeveelheidsbegrip eenvoudig controleren, bijvoorbeeld met de vraag: Hoeveel snoepjes wil je hebben, 2 of 1? Tot stomme verbazing van psychologen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, gaven veel kinderen een fout antwoord. De psychologen vroegen meestal Wat is meer? Je moet duidelijk vragen naar het aantal stippen. Hoe dan ook, het kind moet dit taalspelletje wel begrijpen.
  Gebleken is dat 'Realisme' riskant is. Met aarbeien en eendjes is er kans dat de creatieve grafische ontwerper zaken toevoegt die gemakkelijk tot misverstanden leiden. Het moet dus geen biologieles worden maar een rekenles. Dus bijvoorbeeld een kale visualisering met dobbel- en dominostenen die alleen rekenkundige operaties en hoeveelheden onontkoombaar tonen. Zoals het omdraaien van termen en gebruik van bekende sommen (met name ties).• Met stippen is er minder kans op misverstand.

  • Stippen nemen weinig ruimte in en kunnen dicht bij elkaar geplaatst worden. Met stippen kunnen hoeveelheden goed gestructureerd worden zodat mogelijk is.

  • De hoeveelheid past in één oogfixatie. De gevisualiseerde hoeveelheden zijn visueel aanwezig in de oogfixatie. De rekenhandelingen kunnen visueel uitgevoerd worden. Een groot voordeel daarbij is dat het
  Naar top.  2 Naar rekenen,
  hoe niet meer vingertellen

  2.1 Met rekenbladen?
  • Sommen instampen met rekenbladen is onderwijskundig eigenlijk níét sturen van een leerproces. Maakt het kind op een sommenblad een fout dan krijgt het een punt minder. Punt. Beter je best doen Jantje. Je zou ook kunnen zeggen Beter je best doen rekenmeester. je hebt iets kennelijk niet goed uitgelegd en na de uitleg direct gecontroleerd of je het goed gedaan hebt. Er is geen sprake geweest van 'foutloos ' leren. De fout op het rekenblad heeft ruim de tijd om zich in de hersenen te nestelen. Krijg hem er dan maar weer eens uit.

  Zo slim zelfs dat de hersenen ondanks instampen toch wel leren rekenen. Althans, op den duur. Althans, bij de meeste kinderen.

  • Op het rekenblad hebben de sommen de structuur van de wóórdtaal, lineair van links naar rechts. De woordtaal stuurt regelmatig roet in het rekenleerproces omdat de getallenstructuur meer twee-dimensionaal is, meer een tabellentaal met tientallen en eenheden, zoals bij optellen, staartdelingen en vermenigvuldigen.
  Misschien nogal opruiende taal allemaal maar noem het dan maar een mening. Snel weer terug naar het proces van het leren rekenen. Wil je even controleren of je verder kunt met sommen boven 20

  2.2 Met de getallenlijn?

  Getallen hebben een afgesproken volgorde, net als de woorden in Iene, miene mutte. De getallenlijn toont vooral de vólgorde van de getallen (ordinaliteit): 2 komt na 1. De getallenlijn is bruikbaar als visualisering van volgorde. Creatieve getallenlijnen zijn riskant. Deze getallen(was)lijn is realistisch gemaakt met kleur, knijpers en vogels. Er is veel te zien.

  • Deze getallenlijn loopt tot 20. Wanneer je een getallen boven 10 aanbiedt dan moeten het kind volgorde al beheersen.

  • Trouwens ook hoeveelheid (kardinaliteit) moeten ze dan al beheersen (Geef mij maar 3 snoepjes, dat zijn er meer dan 2.).

  • Op elke rij staan vijf getallen. De vijf-structuur is voor kinderen van belang bij het rekenen onder 10. De lijn gaat tot 20. Een dobbelsteengroepering heeft dan de voorkeur omdat de relatie tussen de getallen dan beter te zien is. Ook zijn er dan slimmere optelmethoden mogelijk (uitgaan van ties). Deze methoden zijn op de getallenlijn niet zichtbaar.

  • De structuur van de eerste kolom (1, 5, 11, 16) is toch meer iets voor een spelletje 'slimste' mens: Wat is het eerste getal op de vijfde rij? Als je over de tien heen gaat dan is een tien-structuur nodig, bijvoorbeeld een honderdveld. De systematiek van de getallen en slimme methoden zijn dan beter te zien.

  2.3 Optellen met reken­handelingen

  Pas wanneer kinderen hoeveelheidsbegrip hebben en weten welke telwoorden en stip-patronen bijelkaar horen kan 'echt' gerekend worden. 'Echt' wil dus zeggen niet meer tellend maar slim gebruik maken van sommen die je kent bijvoorbeeld. Slimme rekenaars kunnen hun telmethoden zo geperfectioneerd hebben dat het de leerkracht ontgaat dat zij tellen en niet slimme methoden proberen.

  2.3.1 Omdraai­handelingen

  Wanneer de tweede term groter is dan de eerste term, dan telt het sneller wanneer de leerling de termen omdraait. Dus 2+7=7+2= 7 (tweede term), 8,9 is 9. Dit is de commutatieve wet (a+b=b+a). Het is eenvoudig te bepalen of het kind de omdraaihandeling toepast. Een goede uitkomst maar een lange reactietijd verraadt dat de leerling het omdraaien van termen nog niet ontdekt heeft. Het aanleren van de omdraaihandeling is ook eenvoudig.Niet professionele rekenmeesters kunnen vaak niet de verleiding weerstaan gewoon de goede oplossing voor te zeggen: 2+7 en 7+2 zijn allebei 9, niet vergeten hoor! Maar dan hebben de kinderen de handeling niet uitgevoerd. Professionele rekenmeester laten de kinderhersenen de omdraaihandeling ontdekken en uitvoeren, bijvoorbeeld zoals hiernaast.
   
  Een volgende stap is minder visueel en meer talig: gewoon rijtjes zoals hiernaast te geven. Belangrijk is dat het sommenpaar dicht bij elkaar staat en het kind beide sommen en beide uitkomsten dus tegelijk ziet. Zeg niet: Kijk de uitkomst is steeds gelijk. Wacht tot het kind het omdraaien zelf ontdekt en zegt: Ha, ha, dat is gewoon hetzelfde. Lukt dat niet visualiseer de handeling dan met een draaiende dobbelsteen.
   
  Visualiseer niet zomaar realistisch: een plaatje met blokjes, kabouters of paddenstoelen omdat het moet. Gebruik materialen die de hoeveelheden structureren, zoals dobbel- en dominostenen. Ook met het ouderwetse turven kun je goed structureren.
  2.3.2 Uitgaan van bekende sommen Een van de eerste sommen die kinderen niet meer tellend uitrekenen zijn ties (2+2, 4+4). Vanuit ties kan het kind 'bijna'-ties als 2+3 en 4+5 uitrekenen.

  Hoeveel is 5+4?
  Als het uitrekenen van 5+4 langer dan 3 seconden duurt dan is de methode waarschijnlijk: onzichtbaar vingertellen.
  De bijgaande presentatie voldoet aan psychologische eisen:

  • Het kijken naar de animatie en het vertellen wat er gebeurt voorkomt dat het kind gaat tellen.

  • De termen hoeft het kind niet te tellen want die zijn klein, goed gegroepeerd en passen binnen een oogopslag.

  • De mentale handeling van het gebruik maken van een bekende som wordt gevisualiseerd.

  • Beheerst het kind de handeling dan kan het antwoord geven voor het antwoord verschijnt. Beheerst het de handeling niet dan kan het ook antwoord geven.

  2.3.3 Niet stampen naar snel een goede uitkomst maar sturen naar de goede methoden

  Vingertellen loopt dood omdat vingertellen niet verkort en geautomatiseerd kan worden. Sommen boven 20 kun je niet meer tellend oplossen. Omdraaiingen en uitgaan van bekende sommen zijn een van de eerste mogelijkheden van de leerling om het uitrekenen van een som ’slim’ De ontdekking dat sommen vaak slimmer op te lossen zijn dan je aanvankelijk denkt, is een zeer belangrijk moment voor de reken- en denkontwikkeling van de leerling.
  Op dit moment in het leerproces doet zich een vreemd verschijnsel voor. Goede leerlingen krijgen reken'problemen'. Hoe kan dat nu toch? Hulp van ouders en remedial teaching helpt niet. Het probleem wordt groter. Dat geldt ook voor de (faal)angsten van het kind. De oorzaak is eenvoudig. De druk van ouders en rekenmeesters een goed product (snel veel sommen goed) te leveren, doet kinderen kiezen voor de zekere maar uitzichtsloze methode van het vingertellen. Met name slimme kinderen kunnen het vingertellen zeer slim en vooral onzichtbaar perfectioneren. Nodig is juist geen tijdsdruk en geen prestatiedruk (productgericht: Snel een goede uitkomst.) maar rust en ruimte om onzekere maar op den duur snellere en breder toepasbare methoden uit te proberen (procesgericht: Hoe doe je het?). De remedie is dus eenvoudig. Ouders: Bemoei je er niet mee! Rekenmeesters: niet productgericht (hoeveel sommen goed) maar (Hoe heb je het gedaan? Zou het ook anders kunnen? Wat is makkelijker?). Fouten doodzwijgen voorkomt aversie tegen cijfers en foute uitkomsten in het geheugen. Fouten mogen eigenlijk niet voorkomen (foutloos leren). De rekenmeester kan op zijn scherm wél zien dat het kind fouten maakt, bij welk type sommen, bij welke rekenhandelingen en wat voor soort fout gemaakt is. Ook natuurlijk hoe de fout te voorkomen, bijvoorbeeld met sommen die de foute rekenhandeling visualiseren.
  Naar top.  3 Tien­tallig­heid: inwisselen

  Na het vingertellen kan het kind een grote stap zetten met tientalligheid, inwisselen en het positiesysteem. Tien enen worden één tien en tien tienen worden één honderd. Door de vanzelf­sprekendheid van ons tientalligstelsel vergeet de rekenmeester gemakkelijk dat het systeem niet zo vanzelfsprekend is voor leerlingen. De geschiedenis laat zien dat er ook andere systemen zijn die aanzienlijk onhandiger zijn.
   
 • Bij de tijd geldt:
  60 seconden = 1 minuut
  60 minuten = 1 uur
  24 uur is 1 dag± 30 dagen = 1 maand
  enz).

 • Het oude Engelse muntstelsel (1 pond=20 shilling, 1 shilling =12 pennies). Binnen het notatiesysteem van de tijd en het oude Engelse muntstelsel functioneert bovendien het tientallig getalstelsel.

 • De Maya's wisselden in bij 5, 20, 400 en 8000.

 • getallen systeem van de maya's
  Het getal 471 in Maya-schrift.

  3.1 Inwisselen leren

  Deze niet-tientallige inwisselsystemen tonen dat ons tientallig systeem niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Die vanzelfsprekendheid kan ertoe leiden dat de rekenmeester tientalligheid over het hoofd ziet. De tientalligheid verdwijnt dan in:• ’realistisch’ gereken met niet-tientallige materialiseringen zoals ongestructureerde blokjes, willekeurige telramen,
  • visualiseringen met kabouters en paddestoelen omdat visualisering moet
  • complexe taalpuzzels: 7+5=? Neen jantje niet op je vingers maar 7+5=7+3+2=10+2=12. Nu jij, 7+5=?

  Deze materialiseringen stimuleren juist wat je niet meer wilt: rekenen door tellen.
   
  Het MAB-materiaal toont min of meer de tientallige structuur. Overigens maar tot 1000. Daarmee kan het kind de oneindige herhaling van de tientalligheid naar groter en naar kleiner (achter de komma) ontgaan. Het positiestelsel is niet inherent aan MAB-blokken. Dit aspect kan de kinderen ontgaan en de rekenmeester over het hoofd zien. mab rekenmateriaal multi arithemtic blocksleren rekenen optellen aftrekken basisschoolMAB-materiaal (Multi Arithmetic Blocks)
  Vierkante blokjes voor de eenheden, staven van 10 blokjes aan elkaar voor de eenheden, plakken van 100 en kubussen van 1000.
   
  onderzocht een eenvoudige visualisering van inwisselen en positie. Hij gebruikte daarbij kaarten met velden van 10. Clement volgde de taal-leesrichting: van links naar rechts en niet de gestallenstructuur: van rechts naar links eenheden, tientallen etc. onder elkaar. mab rekenmateriaal multi arithemtic blocksleren rekenen optellen aftrekken basisschool
   
  De lusabacus visualiseert de vaste positie van de eenheden, tientallen, honderdtallen etc. met vaste ringen voor de posities. De noodzaak tot inwisselen toont de lusabacus doordat er op een ring twee kleuren (dus meer dan 9) te zien zijn. Dit inwisselen kan met een materiële handeling: tien kralen van een ring met twee kleuren onzichtbaar maken door deze achter het schot te schuiven en één kraal van de ring links van acht het schot naar voren te schuiven. De lusabacus toont ook de oneindigheid van de getallen naar links (grotere getallen) maar ook naar rechts (decimalen). (Hoe groot is het getal met alle lusabacussen van de klas (de school, het land) naast elkaar?)De leerling kan inwissel­handelingen eerst materieel met kralen en vingers uitvoeren, daarna visueel (alleen kijkend) en tenslotte mentaal zonder lusabacus. De lusabacus toont de rekenmeester welke inwissel­handeling het kind fout doet. Doordat de lusabacus het decimale positiestelsel visualiseert en materiële handelingen daarmee mogelijk maakt is er in het ruimte om te ’zien’ hoe optellen door splitsen om het tiental verloopt. Noodzakelijk is wel dat de afzonderlijke handelingen (3+2=5, 7+3=10 en 10+2=12) geautomatiseerd zijn en dus het werkgeheugen niet belasten. Een nadeel van deze lusabacus boven 5 niet direct te zien is hoeveel kralen het zijn. Het kind moet dus gaan tellen. Dat wil je juist niet. In de sommen bij site gebruiken stippen die de dobbelsteenordening hebben. Dan is in een keer te zien dat een term 10 stippen bevat. Wanneer een goede visuele ondersteuning van het inwisselen ontbreekt dan wordt het werkgeheugen zwaar belast, ontstaat er nog meer stress dan er mogelijk al is. Door die stress, functioneert het werkgeheugen nóg slechter. Zijn er problemen met het leren rekenen dan is de vraag dus: Heeft de leerling dyscalculie of heeft de dyspsychologie.
   
  lusabacus inwisselen leren rekenen optellen aftrekken basisschool133 op de lusabacus, maar nog zonder inwisselen. De 3 blauwe en 7 rode kralen (samen 10) op de eenheden­stang, moeten achter het scherm geschoven worden en zo ingewisseld worden voor 1 gele. Een andere manier om inwisselen te visualiseren. Geen concrete objecten maar meer een visualisering van de mentale procedure.


  3.2 Inwissel­fouten

  Als de rekenmeester het leerproces niet goed introduceert dan maken leerlingen inwisselfouten. Bijvoorbeeld bij de som 14+15. De leerling legt twee staven van tien in elkaar geschoven blokjes, een staaf van vier en een staaf van vijf blokjes. Eerst worden de staven van tien afgeteld (tien, twintig, …). De resterende negen blokjes (eenheden) telt de leerling bij als ware het tientallen (…., dertig, veertig, enz.).
  Tja. Rechts een lusabacus van een rekenmeester die een inwissel­lusabacus gebruikt voor aftrekken onder tien. Bij het aftrekken onder tien is er geen sprake van inwisselen en is een inwisselmodel verwarrend.


  Als thuis en en komt
  leren rekenen vermenigvuldigen lusabacus
  Naar top.  4 Tientallig­heid: positiestelsel

  Naast de vraag Wanneer wissel je in?, is er de vraag Hoe schrijf je het op?

 • Onze westerse cultuur volgt de schrijfwijze van de Arabieren. Er zijn tien cijfers waarvan een voor de nul. De cijfers hebben ronde vormen zodat deze gemakkelijk op perkament te penselen zijn. We schrijven de cijfers van rechts naar links (maar lezen tekst van links naar rechts). Dus eerst eenheden, tientallen etc. Alles bij elkaar het slimste systeem.
 • Het systeem van de Egyptenaren was ook tientallig, ook van rechts naar links, ook tekens voor de tientallen maar de positie bepaalde niet de waarde maar het aantal. Getallen worden dan veel langer. Dat bemoeilijkt het lezen, het optellen onder elkaar, het maken van staartdelingen en
  mab rekenmateriaal multi arithemtic blocks
 • De Romeinen vonden de ronde Arabische cijfers lastig in stenen te hakken en volstonden met 7 rechte letters (I,V,X,L,C,D,M). Het cijfer vier hakten ze niet als IIII maar als IV (vijf min een). Alles bij elkaar gemakkelijk hakken maar moeilijk lezen en rekenen. Opmerkelijk is verder dat de Egyptenaren en de Romeinen geen cijfer voor nul nodig hadden.
 • 4.1 Positiestelsel leren

  De rekenmeester moet de leerlingen de leeshandelingen die bij het positiestelsel horen aanleren. Ook de rol van het cijfer nul is daarbij belangrijk. Dit kan met hulpmiddelen die het positie­stelsel duidelijk tot uitdrukking brengen.De lusabacus is daarvoor geschikt omdat de kralen op stangen zitten en zo hun vaste positie behouden. Bij losse blokjes zoals MAB is dat niet het geval. telraam abacus leren rekenen lusabacus leren rekenen optellen aftrekken basisschool123 op de lusabacus.
  De traditie in het rekenonderwijs is rekensommen te noteren volgens de woord-taal conventie. Dus van links naar rechts. Dat is onhandig want ons getallensysteem werkt van rechts naar links (arabisch). Verder is dat onhandig omdat de tientalen en eenheden dan niet netjes in kolommen bij elkaar staat. Dat geeft extra visuele en werkgeheugen belasting. Dat is lastig want beide zijn hard nodig voor het rekenen en voor het leren (ontdekken van een nieuwe methode).
  Voor het onderwijs is 12+3= .. gemakkelijk (lineair) te verwoorden. Maar het positiestelsel heeft juist geen lineaire struktuur zoals de woordtaal. Het positiestelsel heeft een kolom­struktuur. Van links naar rechts is van belang maar ook van boven naar beneden. Voor de rekenmeester is dat lastig want je kunt die struktuur niet meer zeggen maar je moet hem visueel maken en bijvoorbeeld naar het bord toe lopen om de som op te schrijven.12+3= in woorden zeggen ontkracht de kracht van het positie­stelsel; de eenheden en tientallen staan niet meer netjes in de kolommen voor de eenheden en de tientallen. Daar komt nog bij dat de tientalligheid in het woord twaalf niet meer te herkennen is. De uitkomst 6 voor 12+3 is taalkundig gezien niet zo gek. De psychologische handelingen bij het onder elkaar zetten zijn bovendien eenvoudiger uit te voeren omdat de op te tellen cijfers dichter bijelkaar staan Dit maakt tussenstappen overbodig, zoals twee keer kijken om de op te tellen eenheden waar te nemen en opslaan van getallen in Door deze psychologische foute handelingen (het zijn geen rekenhandelingen) uit te sluiten worden eventuele foute positiehandelingen beter zichtbaar. Uit het Kwantiwijzeronderzoek bleek dat leerlingen uit groep 3 en 4 het onder elkaar zetten wel beheersen.

  4.2 Positiestelsel­fouten

  Als de rekenmeester het leerproces niet beheerst dan kunnen slimme kinderen hem misleiden met slimme telmethoden om grote getallen toch nog tellend op te lossen.
 • Het aftrekken door terugtellen bleek in het Kwantiwijzer­onderzoek regelmatig fouten te geven wanneer het tellen over een tiental gaat. Bijvoorbeeld: 84-6=83, 82, 81, 70, 69, 68 of 65+5= 66, 67, 68, 69, 90. kwam deze categorie van fouten ook heel duidelijk naar voren.

 • Er was ook een kind dat vertelde dat ze tijdens het tellen de hoeveelheden in groepjes verdeelde. De opgave 84-6 werd dan opgelost door er telkens 3 af te halen: 6 is 3+3; 84-6=83,82,81 en dan nog een keer 80, 79, 78. Ook zijn er leerlingen die tijdens het bijtellen van grote getallen tientallen in hun hoofd en op hun neus bewaren.
 •  
  Heeft de rekenmeester tientalligheid en positie wel goed uitgelegd dan kan het creatieve kinderbrein natuurlijk nog steeds met andere, helaas foute, oplossingen komen.

 • Echte positiefouten zijn: 12+3=6 en 1+1=11.

 • Zo observeerde het Kwantiwijzeronderzoek de volgende oplossing van 65+32=60 die 5 erbij, dan 20 erbij, dan 3 erbij, 5 en 3 is 8, dan 88. Niet duidelijk is of de leerling de 2 als twintig opvat omdat het de plaats van tientallen en eenheden omwisselt of omdat het bij het oplezen (in zichzelf) 23 in plaats van 32 heeft gelezen.

 • Een veel voorkomende fout is de cijfer­omwisseling (21 lezen als er 12 staat). Bij het leren lezen komen dergelijke verwisselingen ook voor (b en d, q en p). De verwisseling kan slechts een vergissing zijn. Dit blijkt als je zegt: Kijk nog eens goed.
  De verwisseling is overigens zeer begrijpelijk.
  1) De leerlingen leren op dit moment ook dat onze Latijnse woordleescultuur gaat van links naar rechts. De cijfers, getallen en de schrijfwijze zijn Arabisch. Die cultuur leest van rechts naar links.
  2) De telwoorden houden zich niet aan de volgorde van het positiestelsel. Het telwoord noemt eerst de eenheden en dan de tientallen.
  3) De verwisseling is verder psychologisch gezien begrijpelijk omdat het getal zowel visueel (in het fixatiegebied), soms verbaal als klank (vrijwel een lettergreep) en in het kortetermijngeheugen tegelijk aanwezig is. Er is dan geen volgorde.
 •  
  Een cijfer­omwisseling is geen foute rekenhandeling maar een foute taalhandeling. De uitkomst van de som is weliswaar fout maar de leerling kan de rekenhandelingen goed uitgevoerd hebben. Het is merkwaardig dat het positie­stelsel en bovengenoemde fouten nauwelijks terug te vinden zijn in de niet-kwalitatief psychologische testen en onderzoeken ten tijde van het Kwantiwijzer­onderzoek. Alleen in het werk van Swinnen en Vandenberghe komt het begrip plaatswaarde voor, echter voor oudere leerlingen.
  Naar top.


  5. Splitsen om tientallen

  Naar top.


  6 Analogie­handelingen

  Sommige kinderen zoeken een analoge som die ze gemakkelijk kunnen oplossen. De moeilijke som wordt dan opgelost naar analogie (bijvoorbeeld 35+12, 5+2=7, dus 35+12=47).Bij sommen met overbruggen wordt dan een volgende oplossing gegeven: 35+6=5+6=11, dus 35+6=41. Bij deze methode is het de bedoeling dat leerlingen de analogiesommen zo snel mogelijk leren automatiseren. De analoge methode is een mentale handeling en daarom niet direct waar te nemen. Wel wijst het gebruik van de woorden dus en dan is in deze richting.
  Naar top.


  7 Controle­handelingen

  acht het uitvoeren van een controle­handeling een essentiële  ondersteuning, vooral ook om inzicht te krijgen in de relatie tussen de handelingen op verschillende levels (materieel, verbaal, mentaal). De rekenmeester die focust op een goed product valt door de mand omdat de leerlingen een formulesom niet kunnen materialiseren. Leg 1+2 eens met blokjes? of: Schrijf de som op die daar met blokjes ligt.Zowel het denken over een wijze van aanpak als het uitvoeren van een controle­handeling zijn een mate van bewustheid waarmee de handeling wordt uitgevoerd. Karpova en Ataninja (constateerden een samen­hang tussen deze drie factoren. Uit hun onderzoeken bleek dat de mate van bewustheid sterk samenhangt met een juiste en volledige oriënteringsbasis.
  Naar top.  8 Verkorting van de handeling

  Een gebruikelijke opvatting van verkorten is automatiseren door associatief leren zoals rijtje met sommen uit het hoofd leren. Dit associatief leren kun je zelfs verantwoorden met de stimulus-response-psychologie (van ruim voor de Tweede Wereldoorlog). Voor de rekenmeester is deze methode aantrekkelijk omdat hij geen analyse hoeft te maken van de foute en inefficiënte rekenhandelingen van het kind. Fout, opnieuw. volstaat. Inmiddels is duidelijk dat de stimulus-respons-psychologie klopt als je een hond wilt leren een pootje te geven maar veel ander, met name complex gedrag, kun je er niet mee verklaren. Op die kennis hadden de rekenmeesters uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw overigens niet hoeven wachten. Inmiddels zo’n 52 jaar geleden omschreef Gal’perin automatisering al als een in wezen verbaal proces dat door verkorting en vergaande beheersing zijn direct herkenbare verbale karakter grotendeels verloren heeft
   
  De basis moet niet een instamp­proces zijn maar de verkorting van een uitvoerige handeling. Een procesgerichte houding (Hoe heb je het gedaan, zou het ook anders kunnen?) is verder een forse stap naar Juist het leren rekenen leent zich goed voor het ontwikkelen van zo’ n nieuwe intelligentie.
  Naar top.


  9. Hoe onderzoek je het rekenen

  De bovenstaande rekenhandelingen zijn geconstateerd in het Kwantiwijzer­onderzoek. Voordat dit onderzoek startte, is beschikbaar onderzoek geanalyseerd. De meeste rekentesten sluiten aan bij het associatief leren (instampen) en zijn niet-kwalitatieve rekentesten. Deze testen delen de opgaven in met formele kenmerken, zoals optellen of aftrekken, gewone som, puntsom of redacties en grootte van de getallen.Behalve met formele kenmerken worden de opgaven ook wel ingedeeld op empirische moeilijkheids­graad, of de reactietijd. Deze gegevens geven inzicht in het algemene rekenniveau maar niet waar de leerling zich in het leerproces bevindt. Moeite- en foutloos leren komt niet dichterbij.Kwalitatief psychologische testen geven een psychologische analyse van het oplossings­proces. Zo'n analyse beschrijft de deel­handelingen die de leerling bij het oplossen van rekenopgaven uitvoert.  9.1 Kwantitatief onderzoek

  8.1.1. SDAT

  Schonell en Schonell hebben een aantal testen ontworpen (Schonell Diagnostic Arithmetic Tests) die ze zelf diagnostisch noemen. De SDAT wil duidelijk aangeven van welke aard de moeilijkheden bij de leerling zijn, welke lacunes er bestaan en wat de oorzaken zijn van de achterstand in een bepaald gebied ).Daartoe wordt het aantal goede antwoorden en de benodigde hoeveelheid tijd om de sommen op te lossen vergeleken met het gemiddelde voor de leeftijdsgroep waar de geteste leerling toe behoort. De feitelijke foutenanalyse moet, begrepen wij, door de proefleider zèlf gedaan worden. In de test worden slechts enkele voorbeelden van fouten gegeven. Deze fouten hebben echter voornamelijk betrekking op vergissingen en niet op foute of inefficiënte reken­handelingen.Het werk van Schonell en Schonell is erg uitgebreid, het omvat het cijferen van de basisschool. Weliswaar wordt aandacht besteed aan aanvullende opgaven en oorzaken van stagnaties, maar een geëxpliciteerde theorie van het leren rekenen ontbreekt volledig en de meeste uitspraken missen een onderbouwing.

  9.1.2. Schiedamse Rekentoets

  Bij het onderzoek van rekenprestaties op de basisschool wordt in Nederland over het algemeen gebruik gemaakt van de in 1967 geconstrueerde Schiedamse Rekentoets (SRT). Deze test meet de beheersing van de traditionele rekenstof in het basisonderwijs en de ernst van de achterstand ). In de handleiding staat expliciet vermeld dat de test niet is bedoeld voor opsporing van oorzaak en achtergronden van gevonden lacunes (Heesen e.a. 1971, 9).Alhoewel de SRT overeenkomt met de SDAT zijn de auteurs veel bescheidener over de mogelijkheden van hun test. De samenstellers hebben gestreefd naar een zo volledig mogelijke inventarisatie van de rekenstof van het basisonderwijs en sluiten expliciet aan op traditionele leerstof (Heesen e.a. 1967, 490 en 1971, 9).De opgaven zijn gekozen op formele kenmerken van de som en zijn geordend naar moeilijkheidsgraad. Omdat de SRT vooral bedoeld is om de ernst van de eventuele achterstand aan te geven, volstaat een kwantitatieve vergelijking van de prestaties van de leerling met zijn jaargenoten. Het uitgangspunt van de normen voor de SRT is een analyse van bestaande rekenmethoden (van voor 1967) en het oordeel van onderwijsauthoriteiten (voornamelijk enkele inspecteurs)

  9.1.3. Analytische rekenproeven

  Voor de leerlingen van de Polyvalente Beroepsschool ontwierpen analytische rekenproeven. Daarmee kan men lacunes lokaliseren en beschrijven. De proeven geven aan welke taken de leerling wel en welke taken de leerling nog niet kan oplossen. Gemeten wordt inzicht in de natuurlijke getallen en het tientallig stelsel (positiewaarde, struktuur van elk natuurlijk getal en rij der natuurlijke getallen).Swinnen en Vandenberghe noemen hun proeven analytisch omdat de term diagnostisch zou suggereren dat men een diagnose zou kunnen stellen. Daarvoor is volgens Swinnen en Vandenberghe vaak ook individueel diagnostisch onderzoek nodig waarbij men probeert de denk- en werkwijze van een leerling vast te stellen; daarbij kunnen de analytische rekenproeven uitgangspunt vormen.De analytische rekenproeven verschillen op enkele punten met ons werk. Allereerst wordt het individueel diagnostisch onderzoek bij Swinnen en Vandenberghe nauwelijks uitgewerkt terwijl daar bij ons juist het accent op ligt. Ten tweede gaan Swinnen en Vandenberghe bij het opstellen van de opgaven uit van het traditionele rekenen. Naar ons idee moeten ook opgaven aan de orde komen die niet in de bestaande leergangen behandeld worden maar wel van belang zijn.

  9.1.4 Pump-projekt

  In het begin van de jaren zeventig is Lundgren in Zweden begonnen met een analyse van het rekenen. Uitgangspunt daarbij is het werk van Dahllöf en Lundgren die een onderwijstheorie (theory on teaching) ontwikkelden waarin de relatie tussen randvoorwaarden, onderwijsproces en leerresultaat aangegeven wordt ( De analyse van het rekenen resulteerde in een diagnostische rekentest waarmee het rekenproces beschreven kan worden, de leerkracht geholpen kan worden en waarmee een theoretisch onderwijs­model getoetst kan worden . Ze gaan uit van een hiërarchie met als dimensies de formele kenmerken van de som (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) en de grootte van de getallen. Deze hiërarchie is in Nederland gevalideerd door het Cito

  Met de sores kan bepaald worden welke kennis gemist wordt, wat de consequenties voor het onderwijs zijn en welke leerlingen extra onderwijs nodig hebben. Dit wordt echter slechts beschreven in termen van formele kenmerken van de opgave.

  9.1.5. Verder onderzoek

  Er zijn onderzoeken waarbij kwantitatieve psychologische analyses gemaakt zijn. Suppes (1969) heeft bijvoorbeeld door middel van variantie-analytisch onderzoek factoren vastgesteld die bepalend zijn voor de moeilijkheidsgraad van een som. Hij vond dat puntsommen moeilijker zijn dan gewone sommen, dat de puntsom iets gemakkelijker is wanneer de punt op de plaats van de tweede term staat dan wanneer de punt op de plaats van de eerste term staat en dat de rekensnelheid afhankelijk is van de grootte van de onbekende term. gaven onlangs een verslag van een factor-analytisch onderzoek naar de samenhang van technisch en begrijpend rekenen met enkele intelligentietaken. Ze vinden en samenhang tussen rekenprestaties (met name SRT) en intelligentie­taken. Wanneer men inzicht in oorzaken van rekenstoornissen wil verkrijgen geven correlationele verbanden alléén te weinig informatie. Hiermee vindt men immers geen causale verbanden, die bij stoornissen juist essentieel zijn. Daarvoor zijn ook kwalitatieve onderzoeksmethoden noodzakelijk. Bovendien leveren correlationele verbanden geen praktische bijdrage aan het verhelpen (remediëren) van rekenstoornissen. Tenslotte  merkte de Kwantiwijzer in 1976 op dat het intelligentiebegrip erg omstreden is. Andere onderzoekers proberen inzicht te krijgen in het oplossen van sommen door reactietijden te meten. Dit soort onderzoek is bedoeld om door de onderzoeker veronderstelde cognitieve processen aan te tonen op grond van tijdmetingen (bijvoorbeeld .

  8.1.6. Beperkingen van niet-kwalitatief psychologisch onderzoek

  Bovengenoemde onderzoeken en testen geven een analyse van de rekenopgaven of de uitkomsten. De indelingscriteria zijn meestal ontleend aan kenmerken van de opgave. De sores geven aan hoe ver de leerling met het rekenen gevorderd is, welke soort opgaven de leerling kan oplossen.De meeste auteurs merken zelf al op dat een diagnose die aangeeft wat de oorzaak van de stagnaties is en waar het onderwijs­leerproces moet aansluiten niet mogelijk is.Deze testen zijn dan ook niet diagnostisch in de betekenis volgens Rispens en van Swinnen en Vandenberghe aan geven. Om een dergelijke diagnose toch te kunnen stellen, is het naar ons idee nodig te beschikken over psychologisch onderzoek op basis van een geëxpliciteerde theorie van het leren rekenen. Men kan dan namelijk aangeven waar het leerproces gefaald heeft, welke voor het leerproces relevante handelingen niet beheerst worden én hoe het onderwijs moet aansluiten.
  Naar top.


  9.2 Kwalitatief onderzoek

  Bij kwalitatief psychologisch onderzoek naar de reken­handelingen van de leerling gaat het niet zozeer om de formele kenmerken van de opgave of de statistisch gegevens van de oplossingen (moeilijkheidsgraad, reactietijd), maar om de wiskundige kenmerken van de opgave.Daarom dient men bij een degelijke analyse uit te gaan van de eigenschappen van het getallensysteem.

  9.2.1 Stahl

  Een van de onderzoeken van had betrekking op het optellen en aftrekken tot 100. Het bestaande leerplan in de DDR voor klas 2 onderscheidt vier stappen waarbij rekening gehouden werd met de grootte van de tweede term en het overbruggen. Stahl merkt daarover op dat de abstractie van de essentiële gemeenschappelijke kenmerken pas mogelijk wordt na behandeling van de laatste stap. Voor een optimale organisatie van het leerproces is het volgens hem echter nodig de leerlingen juist van te voren met alle delen van vertrouwd te maken. Deze moet volgens Stahl in elk geval omvatten:
 • kennis over de eigenschappen van rekenoperaties commutativiteit, associativiteit).
 • Kennis over de samenhang tussen operaties (aftrekken als omkering van optellen).
 • Kennis over de volgorde van de natuurlijke getallen en over het tientallig positie­stelsel
 • De effectiviteit van deze uitgangspunten werd in zijn onderzoeken bewezen.
  Stahl hanteert op beperkte schaal een leerpsychologische terminologie. Vanuit het leerpsychologische concept oriënteringsbasis komt hij tot een andere analyse van het rekenen dan de wijze waarop dit rekenen in het leerplan van de DDR geanalyseerd wordt.

  9.2.2 Kwanti­wijzer­onderzoek

  Dit artikel geeft een kwalitatief psychologische analyse van de reken­handelingen die het Kwantiwijzer onderzoek bij de leerlingen observeerde. Hierbij is de theorie van Gal’perin als leerpsychologisch beschrijvingskader gekozen.De vakinhoud van het optellen en aftrekken leveren de eigenschappen van het getallensysteem.
  Naar top.


  Met dank aan

  Dit artikel is het resultaat van onderzoek naar het leren rekenen binnen het door de stichting voor onderzoek van het onderwijs gesubsidieerde project Kwantiwijzer (SVO-projekt 0327).

  Deze online versie is een bewerking van het artikel De bewerking is van de tweede auteur. Het oorspronke­lijke artikel was vooral een onderzoeksverslag. Deze online bewerking uit 2016 richt zich op de praktische toepassing. Dat betekent ander taalgebruik, andere volgorde, meer afbeeldingen en meer toepassings­voorbeelden.Het oorspronkelijke artikel kon tot stand komen dankzij de leden van de stuurgroep (o.a. de leerpsycholoog Professor C.F. van Parreren en de wiskundige Professor H. Freudenthal, de studentassistenten, de secretaresse van het project en de scholen.
  Naar top.  Meer denkpsychologie voor het leren rekenen:

  Leren rekenen

  Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

  Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Leren rekenen

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Naar top.  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.