Deze versie van het artikel is vrijwel identiek aan een versie die verscheen in: Jeugd in school en wereld, 1983.
De inhoud is nog actueel.

Laatste verandering van dit artikel: december 2020.

     1 Volgens Bartjens

Hoe veel is 3 maal 363? Merkt: stelt 363 voor U, en de 3 daar men mede vermeren wil, recht onder deze letste 3 die aan de rechterhand staat, zegt 3 maal 3 is 9, die zet beneden 't streepken onder 3, en zijn 9 enen, dan multipliceert de tweede letter 6, 't welk tienen zijn, met 3 komt 18 tienen, of 180; zet 8 voor de 9 enen, en behoud 1 die tien tienen is ofte honderd in gedenken. Multipliceert de eerste 3 welk 3 honderden zijn, met drie, komt 9 honderd, telt een honderd, (die, in uwe memorie is) daar toe komt 10, die zet voor 8 komt 1089, als volgt:

363
3
____ mlt.
1089
Op deze wijze leerde meester Bartjens rond 1600 kinderen rekenen. Door de uitvinding van de boekdrukkunst kon ieder, als hij dat wilde, uit Bartjens leerboek Cijfferinghe zelf leren rekenen. Toen zulke leerboeken verschenen heeft men zich misschien afgevraagd of onderwijzers overbodig zouden worden. Waarschijnlijk niet want de stapjes van Willem waren geen leerstappen maar stappen in het algoritme.

Deze vraag kwam in 1983 terug bij de uitvinding van de computer. Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden als je het verschil weet tussen een computer en een onderwijzer.


2 Computer als leerboek

De prijzen van computers dalen en de prijzen van papier stijgen. Als dit zo nog even doorgaat dan is een computer binnenkort misschien goedkoper dan een leerboek en schrift. Behalve economen zijn ook leerlingen, onderwijzers en onderzoekers tevreden over het gebruik van een computer op school. Dit bleek uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam (zie bijvoorbeeld de Volkskrant van 3 april 1982).Om te laten zien hoe een computer een leerboek kan vervangen zullen we eens wat dieper in gaan op de denkstappen van die computer eigenlijk natuurlijk van de programmeur) en volgen daarvoor een computer-rekenlesje over de som 7x216.Reacties van een computer op een leerling die zegt:7x216=1446 Fout, we doen het in stapjes.
7x200=1400
Goed
7x16=108
Fout, we doen het in stapjes
7x10=70
Goed
7x6=42
Goed
70+42=112
Goed dus
7x16=112
Goed
1400+112=1512
Goed, dus
7x216=1512
Net als Willem 419 jaar geleden, geeft ook de computer de stapjes van het algoritme en geen stapjes in het leerproces.


3 Computer zegt dat de uitkomst fout is

Een van de geheimen van de computers is volgens een onderwijzer die computerlesjes gebruikt dat hij het kind direct confronteert met de fout die het maakt en inderdaad, de computer zegt:Fout, we doen het in stapjes. Deze computer geeft dus aan dat er een fout gemaakt is. Hij geeft echter niet aan wat het kind nu precies fout gedaan heeft. Wat dit betreft, wijkt deze computer niet af van een gewoon leerboek, bijvoorbeeld dat van Willem Bartjens uit 1607, waarin je ook kunt zien dat de uitkomst fout is.Ook wijkt de computer niet af van die rekenmachientjes van enkele tientjes die lachen als een kind een goede uitkomst geeft en huilen bij een foute uitkomst.


4 Computer geeft hulp

Een ander verschil tussen een leerboek en een computer kan zijn dat een computer beter hulp kan geven. Laten we de eerste hulpstap van die computer eens bekijken (2x700=). Waarom begint de computer met deze stap? 2x700 is een gemakkelijke som die het kind waarschijnlijk wel kan. Uit de foute uitkomst lijkt al dat het kind aardig in de buurt van 1400 zit. Ik zou bij deze fout daarom beginnen met 7x6. De kans dat daar de fout zit is vrij groot want volgens de foute uitkomst van het kind komt uit 7x6 een getal dat op een 6 eindigt. Vreemd is dat het kind verderop 7x6 wel goed doet. Ik kan de foute uitkomst tenminste op geen enkele manier verklaren.Bij 7x6 zit dus in ieder geval een fout en dat is een goede reden om daar dan mee te beginnen. Er is echter nog een andere reden om het kind met 7x6 te laten beginnen: bij het vermenigvuldigen onder elkaar wordt er ook begonnen met 7x6. En het is een goede zaak de hulpstappen zoveel mogelijk te laten lijken op de stapjes zoals het kind ze uiteindelijk ook moet uitvoeren. Wat de hulp betreft wijkt deze computer dus naar mijn idee ook niet zoveel af van een goed leerboek waarin bij elke vraag hoort te staan waar de goede oplossingsmethode te vinden is. In plaats van allerlei deelstapjes in een willekeurige volgorde aan te bieden en zonder verder verband achter elkaar op te schrijven, zou de computer overigens de stapjes ook in dezelfde volgorde kunnen nemen en op dezelfde wijze kunnen opschrijven, als in de methode die het kind uiteindelijk moet leren. Bijvoorbeeld:
 
 16
 7
 x--------
 7x6= 42
 7x10= 70
 7x200= 1400
 +-----------------
 1512
  Maar dit is niet de enige manier om kinderen die 7x216 niet goed kunnen oplossen te helpen. Willem en de computer focussen op het juist uitvoeren van Het kruispuntenmodel an het OW & OC (noot 1) geeft het kind ook inzicht in het vermenigvuldigen en het nut van tabellen.

4e stadium:37x56

37x56

10  

10  

10  

10  

10  

6

 

 

10x

100

100

100

100

100

60

=

560

10x

100

100

100

100

100

60

=

560

10x

100

100

100

100

100

60

=

560

7x

70

70

70

70

70

42

=

350

 

 

 

 

 

 

 

+

42

 

 

 

 

 

 

 

 

2072

5e stadium:37x56

37x56

        50

6

 

 

30x

1500

180

=

560

7x

350

142

=

560

 

 

 

+

42

 

 

 

 

20725 Nadelen

Het nadeel van methoden die inzicht geven is dat het vinden van een antwoord in het begin wat langer duurt. Maakt het kind met het rijtje sommen niet snel genoeg af dan is het een rekenprobleem. Rekenmoeders gaan dan de sommen er instampen. maar het noodzakelijke inzicht niet. wel emotionele problemen. Leren kan alleen door een verbinding te leggen met elementen die al in de hersenen aanwezig zijn. Dat geld ook voor een ’ zwakke’ rekenaar. Het ligt dus voor de hand kennis die de leerling van het rekenen heeft te gebruiken voor die verbindingen. Ties (2+2, 3+3, etc) leren kinderen gemakkelijk. Dus:
2+2=4 (dat weet ik)
2+3=,2+2=4 (dat weet ik), dus een erbij, 2+3=5
 
Desnoods verstopt de leerkracht inzichtelijk rekenen listig in de stamprijtjes, herhaalt hij dat rijtje tot het kwartje valt en geeft eventueel subtiel of expliciet verbale ondersteuning. Zo kan de leerkracht een vingerteller de associatieve wet leren met rijtjes als:
5+2=
2+5=
4+3=
3+4=
Daarna kan de leerkracht kinderen tot splitsen rond tien verleiden met rijtjes als:
7+5=
3+2=
7+3=
7+5=

7+5=7+3+2 gevisualiseerd.
Met een computer moet meer mogelijk zijn dan met een leerboek. Een computer is een nieuw middel en een ander middel dan een leerboek en een computer moet men dan ook niet gebruiken als een leerboek. Invoering van de computer op school moet niet alleen bestaan uit het vervangen van papier door een beeldscherm en pen door toetsenbord. In 1983 was al bekend hoe dit vervangen zou moeten gaan.


6 Computer als onderwijzer

Reageren op kind
Een leerboek kan niet zoals een onderwijzer reageren op wat een kind zegt. En bij reageren denk ik niet aan reacties als: Fout, probeer het nog een keer.. Een dergelijke reactie doet mij altijd denken aan een chirurg die tegen een patiënt met buikpijn zegt: U heeft een blindedarmontsteking, probeert u eens beter te worden. Menselijker is een onderwijzer die uitzoekt wat voor fout het kind eigenlijk gemaakt heeft en vervolgens deze fout herstelt. Een probleem daarbij is dat de onderwijzer wel moet weten:
1. Wat voor fouten een kind kan maken.
2. Hoe je te weten kunt komen wat voor fout dit kind maakte.
3. Hoe je die fouten kunt herstellen.

Laten we eens bekijken hoe een onderwijzer of een computer er achter kan komen wat het kind denkt bij het uitrekenen van een som. Een onderwijzer kan natuurlijk gewoon vragen: Hoe heb je het gedaan? Deze vraag zal vaak al veel duidelijk maken maar soms ook niet. Een computer kan wel vragen hoe het kind de opgave opgelost heeft maar hij zal het antwoord voorlopig nog wel niet zo goed kunnen begrijpen. Gelukkig voor de kinderen die niet zo goed kunnen vertellen hoe ze de som opgelost hebben en gelukkig voor de computer zijn er meer mogelijkheden om erachter te komen wat het kind denkt.

Ontcijferen wat het kind denkt
Jan antwoordt op 2+7= met 9. Wat nu?
 • Computer denkt: De uitkomst is wel goed maar ik moet wel even weten welke methode hij toegepast heeft want sommige methoden zijn erg onhandig of leiden later tot problemen.
 • Jan heeft 5 seconden over de som gedaan, in die tijd kan hij gewoon 7 bij 2 geteld hebben maar als hij handig geweest, is verwisselt hij eerst de getallen (2+7=7+2) zodat hij maar 2 hoeft bij te tellen (noot 2). Laat ik eens nagaan of Jan de getallen verwisselt.
  De computer toont een som waarbij het verwisselen van de getallen en kortere oplossing geeft. De computer vraagt Jan hoeveel 3+6 is.
 • Jan antwoordt na 5 seconden: 9.
 • De computer denkt: Jammer nou, weer 5 seconden. Nu weet ik nog niets. Wacht maar ik ga het anders doen, gewoon wat grotere getallen geven dan wordt de reactietijd zeker lang als hij de getallen niet eerst verwisselt.Computer: 3+15=
 • Jan 8
 • Computer denkt: He, wat gek, tien te weinig hij vergeet kennelijk de tien, even onthouden en zo uitzoeken het met de tientallen bij Jan zit. Maar onder tussen weet ik nog steeds niet of Jan nu de getallen verwisselt. Wacht maar, ik ga het nog anders doen. Computer vraagt vol verwachting: Jan bij welk getal ben je begonnen?
 • Jan: 5
 • Computer denkt: Hee, weer die 10 vergeten. Hij heeft verder het eerst aan het tweede getal gedacht, waarschijnlijk dus het eerste getal bij het tweede getal geteld. Voor de zekerheid nog even op een andere manier controleren.
 • Computer: 4+7=
 • Jan: 11
 • Computer denkt: Zo, nu snel de som van het scherm af en vragen of Jan de som nog weet. De computer vraag Jan:Jan, ik ben de som vergeten, weet jij nog welke het was? Wanneer jan 7+4 antwoordt dan denkt de computer: Zie je wel, hij heeft de getallen verwisseld. Gelukkig hoef ik nu de onderwijzer niet te vragen of hij Jan vraag hoe hij het gedaan heeft.
 • Deze reactie van computer en kind zijn niet verzonnen maar gebaseerd op vele gesprekken met kinderen over sommen. Over 2+7 is zelfs nog meer te vertellen dan we hier gedaan hebben. Bijvoorbeeld wat er gedaan kan worden als blijkt dat het kind de getallen niet verwisselde. Voor deze en nog vele andere wetenswaardigheden over het leren rekenen van kinderen verwezen we in de vorige eeuw naar SVO-project Kwantiwijzer (noot 3).
  Een belangrijk verschil tussen computers en leerboeken is dat een computer op allerlei manieren kan reageren op het kind. Daarbij denk ik niet zozeer aan simpele reactie zoals: Jan probeer het nog eens een keer, dat zo nodig 10 keer herhaald wordt zoals een kind met computerervaring vertelde.Daarbij denk ik aan een manier van reageren waarbij het de computer duidelijk wordt hoe het kind een som oplost en waarbij vervolgens aan het kind duidelijk gemaakt wordt hoe het een som eventueel beter kan oplossen. Rond 2020 konden we verwijzen naar de computer die inmiddels verteld is hoe hij dat moet doen.
  In het onderwijs is het leerproces vastgelegd in leer-jaar-boeken. Directe bijsturing van het leerproces is daarbij niet mogelijk maar afhankelijk van de leerkracht. De beheersing van alle leerprocessen van alle leerling is voor een leerkracht niet te doen. Daarom krijgt de leerling na enige tijd alleen te horen: Fout, opnieuw. Dat opnieuw kan betrekking hebben op de gemaakte som of op het hele leerjaar. Een computer die beschikt over een goed leerproces kan zeker, gedetailleerd en onmiddellijk bijsturen. Het behaviourisme heeft laten zien dat onmiddellijke bijsturing het meest effectief is. Met de hedendaagse technieken kan het jaar-klassen-denken vervangen worden door een nu-in-het-leerproces-denken.
  Meer voorbeelden nu-denken

  Naar top.


  7 Onder­wijzer als mens

  We hebben slechts twee van de goede methoden om 2+7 op te lossen laten zien. Er zijn meer goede methoden en er zijn ook meer optelsommen. Behalve optelsommen zijn er ook aftreksommen, sommen met breuken en sommen met procenten om nog maar even bij het traditionele rekenen te blijven. Bovendien hebben we het hier alleen gehad over de vraag wat doet het kind eigenlijk als het een som goed uitrekent. Wat is er aan de hand bij een fout? Hoe voorkom je die fout (foutloos leren)? Behalve rekenen moeten onderwijzers kinderen ook leren lezen, schrijven en tekenen ook om weer nog maar even bij enkele traditionele vakken te blijven. Dit overdenkend vraag ik me wel af of je onderwijzers al die kennis in computers moet laten stoppen, zoals dat wel gebeurt. De tijd dat een onderwijzer naast het lesgeven zelf een reken- of leesmethode kon schrijven is naar mijn idee wel voorbij.Ik vraag me zelfs af hoe je wat bekend is en nog bekend zal worden over leren optellen, rekenen, lezen etc. in de hoofden van onderwijzers kunt stoppen. Daarmee komen we op een belangrijk verschil tussen computers en onderwijzers: Computers kun je gemakkelijker volstoppen met erg veel informatie dan onderwijzers. Voor onderwijzers moet dit erg aantrekkelijk zijn. Want wanneer onderwijzers zich bijvoorbeeld voor het leren rekenen en lezen gesteund weten door een goed geprogrammeerde computer dan kunnen ze zich meer richten op de belangrijker en ook moeilijkere zaken zoals de sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling van het kind.
  Noten
  1. Met toestemming van het OV&OC overgenomen uit de leerplanpublikatie van december 1975. Zie ook de recentere publikatie: A. Dekker, H. ter Heege en Al. Treffers: Cijferend vermenigvuldigen en delen volgens wiskobas. Utrecht; OV & OC 1982. OV&OC: Vakgroep Onderzoek Wiskunde Onderwijs Computercentrum (voorheen IOWO: Instituut voor Ontwikkeling van het wiskunde Onderwijs), Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht.

  2. Ter verduidelijking: bij 2+7 is het tellen vanaf 7 dus 8 9 veel minder telwerk dan tellen vanaf 2 dus 3 4 5 6 7 8 9.

  3. SVO projekt Kwantiwijzer, sektie onderwijssociologie, Erasmus Universiteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Het project is inmiddels beëindigd.
  Naar top.


  Meer psychologie voor rekenen


  1 Rekenen

  2 Rekenen

  3 Rekenen

  4 Rekenen

  5 Rekenen

  6 Rekenen

  7 Rekenen

  8 Rekenen

  9 Rekenen  Naar top.  Behalve psychologie voor rekenen ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.